«Daşsaraý» kerwensaraýy barada

Gündogar Türkmenistan arhitektura ýadygärlikleri bilen taryhçylaryň we alymlaryň ünsüni özüne çekip gelýär. Kerki etrabyndaky XI-XII asyrlara degişli bolan Astanababa kümmeti, onuň golaýyndaky Hoja Alamberdaryň aramgähi we Kerki şäherindäki kerwensaraýlar häli-häzirlerem gadymyýetiň ýaňy bolup, bize geçmişimizi ýatladyp dur.  Bu barada “Türkmenistan” gazetinde makala çap edilipdir. «Kerki» taryhy-medeni döwlet goraghanasy tarapyndan goralýan … Continue reading «Daşsaraý» kerwensaraýy barada