TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Daşoguztelekom» işleri döwrebaplaşdyrýar

«Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy döwlet we hususy edara-kärhanalara, şahsy hojalyklara telefon, internet, kabelli telewideniýe nokatlaryny çekmek, ornaşdyrmak bilen meşgullanýar. Welaýat boýunça 90 müňden gowrak sanly telefon, 22326 sany internet, 2999 sany kabelli telewideniýe nokatlary degişli ýerlerde ornaşdyryldy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar.

Şeýle hem bu kärhana tarapyndan Daşoguz şäher merkezi aragatnaşyk öýüniň, Saparmyrat Türkmenbaşy, Boldumsaz etraplaryndaky elektrik aragatnaşyk kärhanalarynyň binalarynda döwrebap argatnaşyk enjamlary ornaşdyryldy.

Kärhananyň innowasion bölüminiň başlangyjy bilen üstümizdäki ýylyň başynda bu ýerde sargyt gullugy açyldy. Bu gulluk häzirki wagtda sanly telefon, internet, kabelli telewideniýe hyzmatlaryndan peýdalanýan müşderilere ýüze çykan näsazlyklary aradan aýyrmaga kömek berýär. Şeýle hem ol müşderiniň telefon, internet, kabelli telewideniýe gurdurmak baradaky sargytlaryny öýden habarlaşmak arkaly kabul edýär. Munuň üçin şeýle işlere isleg bildiren müşderiniň «008» belgili telefona jaň etmegi ýeterlikdir. Näsazlyklaryň düzedilendigi üçin müşderilerden hiç hili töleg alnanok, ol aýlyk abonoment töleginiň hasabyna ýapylýar.

Şeýle hem häzirki wagtda welaýat hem-de etrap häkimliklerini sanly ulgama birikdirmek göz öňünde tutulyp, welaýatda bu iş tamamlanyp barýar. Indiki tapgyrda edara-kärhanalar, ondan soňra bolsa oba geňeşlikleri sanly ulgama geçiriler.

Mundan başga-da, internetde köp sanly saýtlaryň işi ýola goýuldy, Daşoguzyň demir ýol hem-de awia gaznalaryndan internet arkaly bilet satyn almaga şert döredildi, welaýat merkezinde « WiFi» meýdançalary gurnaldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle