TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşoguzda açylan lukmançylyk edaralaryna halkara güwänamalar berildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna ilkinji toý saparynyň çäklerinde açylyp ulanmaga berlen täze lukmançylyk edaralary — 450 orunlyk köpugurly hassahana we 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy abraýly halkara güwänamalaryň hem birnäçesine mynasyp boldy. Olar açylyş dabaralaryna gatnaşmaga gelen daşary ýurtly bilermenler tarapyndan gowşuryldy. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Hususan-da, Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasyna we onkologiýa hassahanasyna berlen halkara derejesindäki güwänamalar:

  • Niderlandlar Patyşalygynyň «Philips Medical Systems» kompaniýasy tarapyndan «Sebitde innowasion enjamlar bilen üpjün edilen, dünýä ülňülerine laýyk gelýän hassahana» diýen halkara güwänamalar,
  • Germaniýanyň halkara «KTQ International GmbH» guramasy tarapyndan näsaglara edilýän hyzmatyň, hassahananyň dolandyrylyşynyň, howpsuzlygynyň, maglumat we aragatnaşygyň, kliniki töwekgelçilikleri dolandyrylyşynyň, iş şertleriniň halkara standartlara laýyk gelýändigini kepillendirýän güwänamalar,
  • hassahanada ulanylan materiallaryň we enjamlaryň tehniki häsiýetnamalara we düzgünnamalara doly laýyk gelýändigini kepillendirýän «ISO 9001» güwänamalary, hassahanada ulanylan enjamlaryň we alnyp barylan gurluşyk işleriniň daşky gurşawa zyýanlylygynyň ýokdugy barada «ISO 14001» güwänamalary gowşuryldy.
  • Munuň özi ýurdumyzda gurlup ulanmaga berilýän saglygy goraýyş maksatly desgalaryň dünýä ülňülerine doly laýyk gelýändiginiň, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň ylmyň iň soňky gazananlaryna esaslanýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr.

 

 

Daşoguzda täze köpugurly hassahananyň açylyşy boldy

 

 

Daşoguzda täze onkologiýa hassahanasy açyldy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle