TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş toplumy gurulýar

Daşoguz şäheriniň merkezi böleginde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy başlandy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazetinde ýazylýar.

Ol Al-Horezmi köçesiniň ugrunda bina edilýär. 6,5 gektar meýdany tutýan bu ýerde 348 öýden ybarat dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 9-sy gurlup, ulanylmaga tabşyrylar. Olarda ýaşajak maşgalalar üçin ähli amatly şertleri döretmek göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda «Merdana doganlar» hususy kärhanasynyň hünärmenleri bu toplumyň ýaşaýyş jaýlarynyň binýadyny tutmak işlerini güýçli depginlerde dowam etdirýärler.

Şol bir wagtyň özünde olar çagalara niýetlenen oýun meýdançalarynyň, dynç alyş zolagynyň, ulag duralgasynyň, maşgala dabaralarynyň geçiriljek we sadaka beriljek jaýlaryň, tehniki desgalaryň gurluşyklaryny hem-de daş-töweregini abadanlaşdyrmak çärelerini-de utgaşykly alyp barýarlar.

Soňky ýyllarda welaýat merkezinde gurluşyklar amala aşyrylanda boş ýer böleklerini we hereket edýän inženerçilik-tehniki kommunikasiýalaryň kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmaklyga uly üns berilýär. Ýene-de bir aýratyn bellemeli ýagdaý, ol hem şähergurluşyk maksatnamasynyň amala aşyrylmagynda ekologiýanyň arassalygyna, döwrebap bezegine we beýleki gurluşyklar bilen utgaşmagyna uly ünsüň berilýändigidir.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle