TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Daşkendiň telediňi 35 ýaşady

Özbegistanyň paýtagty Daşkendiň esasy nyşanlarynyň biri hasaplanýan telediňi 35-nji ýaşyny belleýär. 375 metr beýikligindäki telewideniýa diňi Merkezi Aziýanyň uly binalarynyň biri hasaplanýar. Onuň synlaýyş merkezi hem hemişe köp adamlydyr. Her ýyl ortaça 70 müň adam gelýär.

Daşkendiň telediňi dünýäniň iň uly telediňleriniň arasynda 12-nji orunda durýar. Onuň gurluşygyna 1978-nji ýylda girişildi we  6 ýyl dowam etdi. 1985-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda ulanmaga berildi. 1985-1991-nji ýyllar aralygynda dünýäniň 3-nji uly diňi boldy.

Häzirki wagtda bu telediňiniň esasy wezipesi teleýaýlymlary we radioýaýlymlary alyp bermekden ybaratdyr. Onuň tolkunlary Daşkent, Daşkent oblastyny, Syrderýanyň belli bir bölegini we Gazagystanyň günorta etraplaryny gurşap alýar. Ol köp sanly ministrlikler, pudak edaralary we söwda guramalary tarapyndan ulanylýar. Özbegistanyň gidrometeorologiýa merkeziniň gözegçilik bekedi hem oturdyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle