Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň ähmiýeti

Dünýäde ylym-bilim ugrunda üýtgeşmeleriň ýygy-ýygydan bolup geçýän globallaşan döwründe dil öwrenmek örän ähmiýetlidir. Ýurdumyzda Hormatly Prezidemtimiziň parasatly ýolbaşçylygynda daşary ýurt dillerini ýaşlara öwretmeklik üçin birnäçe işler amala aşyrylýar. Daşary ýurt dilleri diňe bir syýahat etmekde ýardam bermän, eýsem daşary ýurtlarda okamak we hünär geljegi üçin hem bähbitlidir. Ikinji dile eýe bolmaklyk islendik ýaşda dürli akyl ukyplaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär. Daşary ýurt dillerini öwrenmeklik:

  1. Beýniniň işleýşini güýçlendirýär

Daşary ýurt dili düzgünleriň, gurluşlaryň we leksikalaryň düýbünden täze çylşyrymly ulgamydyr. Täze dili öwrenmeklik beýniňiziň täze konstruksiýalary duýmagy we kabul etmegi sebäpli ýüze çykýan kynçylyklardan ýeňip geçmelidigini aňladýar. Beýnimiziň sözleri, aragatnaşygy amala aşyrmaga çalşanda, biz akyl ýetiriş ukyplarymyzy, çylşyrymly problemalary çözmek ukyplarymyzy kämilleşdirýäris. Ösen tankydy pikirlenme ukyplary hünär taýdan kämilleşmegimiz üçin möhümdir.

  1. Ýatkeşligi ösdürýär

Beýni näçe köp peýdalanylsa, şonça hem gowy işleýär. Täze dil diňe bir grammatiki kadalar ýa-da täze sözler bilen tanyş bolmagy talap etmän, eýsem bu bilimleri ýatlap we ulanyp bilmekligi talap edýär. Dil öwrenmek siziň ýadyňyzy türgenleşdirýär. Bu bolsa köp dil bilýän adamlaryň beýnisiniň gowy hem-de çalt işlemegine,  atlary, ugurlary, faktlary we sanlary ýatda saklamagyna getirýär.

  1. Köp işi ýerine ýetirmek ukybyny güýçlendirýär

Köp işlemeklik oňa öwrenişmedikler üçin örän streslidir. Pensilwaniýa döwlet uniwersitetiniň geçiren barlaglaryna görä, köp dil bilýän adamlar we bir dil ulgamyndan beýlekisine geçmäge ökde adamlar bu talap ediji işde örän tejribelidirler. Dürli dillerde pikirlenmegi başarýan we birinden beýlekisine geçmek ukyby ösen adamlar stres derejesini peseldip, köp işi ýerine ýetirip ýetirýärip bilýärler.

  1. Aňy ýitileşdirýär

Ispaniýanyň Pompeu Fabra uniwersitetinde geçirilen gözlegde köp dil bilýän adamlaryň daş-töweregine syn etmekde has ökdedigi ýüze çykaryldy. Olar ähmiýetsiz ýa-da ýalan zatlary aňsatlyk bilen aňýarlar. Şeýle hem olar maglumatlaryň ýalňyşyny görmekde has gowudyr. Bu gözleg köp dilli we ýeke-täk dersleri deňeşdirilip geçirildi we ozalky gyrasy bardy. Şerlok Holmes we Gerkul Poirot ýaly meşhur, toslama detektiw gahrymanlaryň ökde dilçi bolmagy geň zatmy?

  1. Aňy has uzak wagtlap ýiti saklaýar

Bu mowzukda birnäçe gözlegler geçirildi we netijeler yzygiderlidir. Dil öwrenmek beýniňizi sagdyn saklaýar. Uly ýaşly bir dil bilýän adamlar üçin demansyň ilkinji alamatlarynyň ortaça ýaşy 71.4. Iki ýa-da has köp dil bilýän uly adamlar üçin bu ilkinji alamatlaryň ortaça ýaşy 75.5. Gözlegler bilim derjesi, girdeji derjesi, jyns we beden saglygy ýaly faktorlary göz öňünde tutdy, ýöne netijeler yzygiderli boldy.

  1. Karar bermegi güýçlendirýär

Çikago uniwersitetiniň geçiren barlaglaryna görä, karar bermek ukyby köp dil bilýan adamlar üçin has aňsat prosese öwrülýär. Daşary ýurt dilini öwrenmek bilen baglanyşykly düzgünlerden we söz düzümlerinden başga-da, dil öwrenýän adamyň ýerlikliligi we gizlin manylary üçin köplenç höküm çykarýan nuanslary we sebitleýin aňlatmalary bar. Köp dil bilýän adamlar tejribe, tejribe netijesinde karar bermek kararlaryna has ynamly bolýarlar!

  1. Ilkinji dil kämilleşdirilýär

Täze dili öwrenmek öz diliňiziň hozlaryny we boltlaryny has aňsatlaşdyrýar. Sözlük, grammatika, baglaýjylar, düşünmek, idiomalar we sözlem gurluşy ýaly adalgalar gündelik frazalaryna öwrülýär, şol býir wagtyň özünde öz diliňiz has içgin öwrenilýär. Täze dili öwrenmek, manylary düşündirmäge we nuanslara baha bermäge öwrenişeniňiz üçin sizi has gowy diňleýji edýär.

  1. Beýleki akademiki ugurlarda öndürijiligni ýokarlandyrýar

Ýokary bilim ukybynyň netijesinde gözlegler täze dili öwrenmegiň artykmaçlyklarynyň, matematika boýunça standartlaşdyrylan synaglarda, köp dil bilýän okuwçylaryň düşünişini we söz baýlygyny ýeke-täk dil bilýän okuwçylaryň ballary bilen deňeşdireniňde has ýokary ballary öz içine alýandygyny görkezýär. Çagalar näme üçin bu dili öwrenmelidini sorap bilerler, ýöne muny ene-atalar we mugallymlar has gowy bilýärler! Dil endikleri mekdeplerde daşary ýurt dilini öwrenmegiň hökmany okuw meýilnamasy arkaly ykrar edilen meseläni çözmek boýunça meselelerde gowy ýerine ýetirmek ukybyňyzy artdyrýar.

  1. Torlaýyn başarnyklaryu ýokarlandyrýar

Medeniýeti açmak, size has çeýe we beýleki adamlaryň pikirlerine we hereketlerine hormat goýmaga mümkinçilik berýär. Netijede köp dil bilseňiz, dünýäni dürli nukdaýnazardan görmek, häzirki dünýä bilen baglanyşykly dünýäde aragatnaşyk gurmak ukybyňyzy artdyrmak artykmaçlygyna eýe bolarsyňyz.

  1. Has gowy kär saýlamalaryny üpjün edýär

Işçi güýji boýunça Eton institutynyň dil ösüşine (2014-nji ýylyň sentýabr aýy) görä, müşderilerimiziň 89%-i köp dil bilýän igärleriň işçi güýjüne goşýandygyny, 88%-i bolsa dil bilimi bolan toparyň agzalaryny işe almagyň möhümdigini aýtdy. Köp dilli ukyp häzirki dünýäde hökmany suratda bäsdeşlik ukybydyr.

Dil öwrenmek jemgyýetçilik gatnaşyklaryny gowulaşdyrmakdan we deň-duşlaryň arasyndaky baglanyşygy höweslendirmekden başga-da has gowy düşünje döretmek, köp ses bermek, diňlemek endikleri we meseläni çözmek ýaly güýçli aň-bilim ukyplaryny ösdürmäge ýardam berýär.

Çeşmesi: https://etoninstitute.сom

Agajanowa Gülälek,

                                                                           Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň

                                    “Daşary ýurt dilleri we edebiýety” fakultetiniň talyby.

 

USAID Türkmenistanda miwe-gök önümlerini eksport edijiler üçin degişli telefon nokatlaryny işe girizdi

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar