JEMGYÝET

Daşary ýurtlarda okaýan talyplara uly hyzmat

Daşary ýurtlarda bilim alýan talyplara Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankyndan uly hyzmat. Bankyň resmi web saýtynda  ýerleşdirilen habara görä, Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň okuw töleglerini tölemeklik üçin hyzmatlaryny hödürleýär !

Daşary ýurtda bilim alýan talyplaryň  okuw töleglerini geçirmeklik üçin gerekli resminamalar şu aşakdakylardan ybarat :

– Daşary ýurduň bilim edarasynda okaýandygy baradaky güwanama;

– Daşary ýurt bilim edarasynyň bank hasaby barada doly maglumat (şertnama ýa-da hasap-faktura);

– Talybyň milli, daşary ýurt pasportlarynyň (daşary ýurda gidendigi-gelendigi baradaky ähli bellikler bilen) we dogluş hakyndaky şahadatnamasynyň göçürmesi;

– Talybyň okuw puluny tölejek raýatyň (maşgala agzasynyň) pasporty we göçürmesi.

Atawatan Türkmenistan Habar Agentligi daşary ýurtlarda bilim almak  we alan diplomyňy ykrar etmek bilen baglanşykly habarlary yzygiderli Size ýetirmäne dowam edýär. Bu habarlary yzygiderli okamak we dost-ýarlaryňyzyn hem habar bolmagyny isleýän bolsaňyz habarlarymyzy sosial mediada paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Resmimalaryň Terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine hem ýüz tutup bilersiňiz !

Habarlaşmak üçin:

Aşkabat, Oguzhan-Ankara Caddesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73 (Türkmenistan)

Resmi Line ID : @makulhyzmat

Resmi Line Hesabı :  https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat     

Türkiýede okamak üçin maslahat almak üçin

Atawatan Danyşmanlyk LTD şereketine

Ýüz  tutup bilersiňiz

Habarlaşmak üçin

Stambul, Güneşli Mah, Kırazlı Cad. Önka İş Merkezi, N 8 D/116, Güneşli-Stambul

E: Mail Adres : tercume@atavatan-turkmenistan.com   

 Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 550 61 49 (Türkiye)

Daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanşykly beýleki türkmen dilindäki habarlarymyz üçin :

Daşary ýurt diplomy Ykrar etmek : Döwlet Synaglary

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMzOA==

Diplom Ykrar etmek üçin zerur resminamalaryň sanawy

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMxNQ==

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMwOA==

Diplom Ykrar Etmek : Peýdaly Maglumat

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMwMA==

Bilim Ministrligi : Daşary Ýurda Okuwa Gidýänlere

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI5OA==

Türkiýede bilim almak üçin mugt maslahat hyzmaty

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI4NA==

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler