JEMGYÝET

Daniýada özbaşdak hereket edýän awtobus

Daniýanyň metbugat sahypalarynda berilýän habara görä, Daniýanyň Olborg  şäherinde özbaşdak hereket edýän elektrik togy bilen işleýän awtobuslar ulanylyp başlandy. Özbaşdak hereket edýän elektrik awtobuslaryny ulanmak boýunça synag taslamasy amala aşyrylýar.

Synag taslamasy üçin Fransiýanyň “NAVYA” kompaniýasynyň “SHUTTLES AUTONOM” awtobuslary satyn alyndy. Daniýada täze özbaşdak hereket edýän awtobuslar welosiped sürüjiler bilen şol bir ýoly ulanýarlar. Ýöne olaryň hereket howpsuzlygy üpjün edilendir. Şu wagta çenli täze awtoulaglar üçin 10 duralgasy bolan 2,1 km uzynlykdaky ýol ulanylýar.

Meýilnamalara görä, ulaglar iki ýyl dowam etjek synag taslamasynyň çäginde her gün bu ugur boýunça hereket ederler.

Taslamanyň ahyrynda bilermenler geljekde öz-özüni dolandyrýan awtobuslary ulanmak tejribesini dünýäniň beýleki ýurtlary bilen paýlaşmak üçin ulanmagy meýilleşdirýär.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy