JEMGYÝET

Daniel Radkliff “Garri Potteri” okar

“Garri Potter” atly filmiň meşhur aktýory Daniel Radkliff hem beýleki ýyldyzlar ýaly kitap okamak taslamasyna goşular. Çagalaryň we ulularyň ýüreginde uly orny eýelän “Garri Potter” filminiň kitaplary meşhur oýunçylaryň ses bermeginde audio kitaba öwrüler. Soňra kitap muşdaklaryna hödürlener.

Neşir edilen habarlara görä, Daniel Radkliff  “Garri Potter we Jadygöýiň daşy” atly kitabyň sesli okamak taslamasyna gatnaşýar.

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri