Daňdan 6-da oýanmak üçin 6 sebäp

«Ir turan işinden dynar» diýmegi halaýarys, ýöne ir turmagy halaýarysmy? «Hawa» diýip jogap bermek kyn. Daňdan ― ukynyň iň süýji wagty. Emma endik edinseň, ukynyň süýjüliginden hem ýakymly zatlary gazanyp boljak eken.

Eýsem, daň bilen 6-da oýanmak üçin alty sebäp sizi hem gyzyklandyrýarmy? Şeýle bolsa, geliň, olar bilen bilelikde tanyş bolalyň!

  1. Ünsüňizi jemlemäge wagt bolar

Aslynda öňümizde goýan maksadymyza ýetip bilmezligimiziň iň esasy sebäbi ünsümizi jemläp bilmeýänligimizden bolaýmasyn. Eger daň bilen oýansaňyz, güne haýsy işden başlamalydygyny aýdyň seljerip bilersiňiz. Munuň üçin sizde wagt ýeterlik bolar. Onsoň hem, uklap, kemsiz dynç alan beýnimiz daň bilen örän dury işleýär. Bu «durulykdan» netijeli peýdalanyp bilmek, elbetde, özümize bagly.

  1. Güni meýilleşdirmäge wagt bolar

Aýdaly, sagat 8-e ýakyn oýanyp, howul-hara ýuwnup, garbanyp, geýnip… işe geleniňde-de, nämedir bir zat ýetmeýän ýalydyr. Işde-de nämeden başlajakdygyňy bilmän ýaýdanar ýörersiň. Şeýdip, ep-esli wagty yrýa gidirersiň.

Emma daňdan oýanyp, günüň dowamyndaky etsem-goýsamlarňyzy meýilleşdirseňiz, eýýäm ýarpy ýoly geçdigiňizdir. Bir meýilnama düzülen soň, galany aňsat.

  1. Daňdan ― kämilleşmek üçin iň gowy wagt

Ukudan oýanyp, aşhana ýönelibermegem bolar, tersine, irki maşklar üçin sport merkezine-de. Haýsy ýoly saýlajakdygyňyz özüňize bagly. Eger 6-da oýanan bolsaňyz, iş wagtyna çenli sizde birnäçe sagat wagt bar. Diýmek, irki maşklar bilen isledigiňizçe meşgullanyp bilersiňiz. Ir bilen bedeni ýazsaňyz, sözi bilen düşündirip bolmaýan ýeňillik aralaşar. Lukmanlar bolsa irki maşklaryň netijesinde bedenden endorfin mäzleriniň bölünip çykýandygyny, bu hadysanyň bolsa hoşwagtlygy üpjün edýändigini aýdýarlar.

  1. Ertirlik edinmäge wagt bolar

Ertirligiň günüň dowamyndaky işjeňlige uly täsiriniň bardygyny ozal hem birnäçe ýola okansyňyz, eşidensiňiz. Ir oýansaňyz, ertirlik üçin hem ýeterlik wagt taparsyňyz. Ýogsam, giç oýanyp, çala garbanyp-garbanman, iş ýeriňizde öwezini kofe bilen doldurjak bolmak juda bir peýdaly endik hem däl. Ertirlikdäki gök çaý iş ýerinde içilen kofeden, belki, birnäçe esse peýdalydyr.

  1. Üstünlige ýeten adamlar hem ir oýandylar

Il arasynda daňdanlara «Perişdeleriň ýere inýän, rysgal paýlanýan wagty» diýýärler. Bu söz bihal däl. Ynha, «New York Magazine» neşiri «Twitteri» esaslandyran Jek Dprsiniň her gün 5:30-da oýanyp, 10 kilometr çemesi ylgaýandygyny ýazýar. «Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk bolsa 4:30-da oýanyp, dostlarynyň elektron poçta bilen ýazan hatlaryna jogap berip çykýar. «Virgin Group» kompaniýasyny esaslandyran Riçard Brensonyň sagady bolsa hemişe 5:45-e gurulgy. Ol oýanandan soňra, biraz kompýuteriň başynda güýmenip, soňrak ertirlik edinýär. Olaryň yzyna eýeriň! Kim bilýär, ýene 10-15 ýyldan ýazyljak makalalarda bu sanawda siziň hem adyňyz görkeziler.

  1. Başgalardan iki ädim öňde bolarsyňyz

Alymlara gulak salsaň, olar ir oýanmagyň günüň dowamyndaky işjeňlige örän uly nepiniň bardygyny aýdýarlar. Pikir edip görüň, haýsydyr bir bäsdeşiňiz heniz süýji düýşleriň gujagynda ýatyrka, siz eýýäm güne başladyňyz. Onsoň hem günüň dowamynda sizi birahat edip biljek işlerden sagat 8-e çenli dynmaga çalşyň! Şeýtmegi endik edinip bolsa-ha has gowy. Bu ýagdaý sizi günüň dowamyndaky dartgynlylykdan we howatyrlanmada halas eder. Ýene bir pikir ediň: eger iki ýarym sagat ir oýansaňyz, siz 150 minut wagt utarsyňyz. Şeýlelikde, bir hepdede 17 ýarym, bir aýda 70, bir ýylda 840 sagat siziňki bolar. Wagt bolsa üstünlige barýan ýolda iň gerekli zatlaryň biri.

***

Ertirden başlap, sagat 6-da oýanmak üçin şu sebäpler hem ýeterlikmi? Biz käte «Işime ýetişemok, gije-gündiziň dowamlylygy has köp bolaýmaly ahyr!» diýmegi halaýarys. Ýöne ýokary maglumatlaryň altynjy bölümine bir üns beriň! Ir oýanyp, özümiz üçin, gör, näçe wagty tygşytlap bilýän ekenik. Onsoň hem pederlerimiz «Agşamyň haýryndan ertiriň şeri» diýip, ýönelige aýdan däldirler. Geliň, üstünlik gazanmaga ir oýanmakdan başlalyň!

Agageldi ITALMAZOW

«Türkmen gündogary» gazeti.

Ýene-de okaň

03-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ahal welaýatynda polat turbalaryny öndürýän kärhana açyldy

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Ýanwar-fewral aýlary: makroykdysady görkezijiler

“Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler

Ata Watan Eserleri

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Migrasiýa ulgamyndaky türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Daşary ýurtly dalaşgärler üçin Türkiýäniň üniwersitetlerine giriş synaglary

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy

Türkmenistan bilen Türkiýe energetika pudagynda täze ylalaşyklara gol çekdi

Doganlaryň doganlarça duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Dünýäde 1 milliarda golaý adam türk seriallaryny tomaşa edýär

«Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Bank ulgamynda türkmen-özbek gatnaşyklary maslahatlaşyldy