JEMGYÝET

Dana Zatopkowa aradan çykdy

Sportuň naýza zyňmak görnüşi boýunça dünýä belli çempion Dana Zatopkowa 98 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Çehiýanyň Sport baradaky komitetiniň başlygy Jiri Kejwal: “Zatopkowa ajaýyp türgendi. Ol beýik adamdy. Ol nesiller üçin görelde boldy” — diýip belleýär. Türgen 1922-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Çehiýanyň Karwina şäherinde doguldy. Ol zenanlaryň arasynda naýza zyňmak boýunça geçirilen halkara ýaryşlarynda ençeme gezek ýeňiji bolmagy başardy.             Türgeniň maşgalasy babatynda aýtsak, Emil Zatopek onuň adamsy. Olaryň ikisi hem bir günde doglan. Ol 2000-nji aradan çykdy. Emil Zatopek hem dünýäde uzak aralyga ylgamak marafony boýunça geçirilen ýaryşlaryň birnäçe gezek ýeňijisidir.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi