TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Çuansin buraw inženerçilik” kompaniýasy bäsleşik yglan edýär

Hytaýyň “CNPC” kompaniýasynyň ýanyndaky jogapkärçiligi çäkli «Çuansin buraw inženerçilik” kompaniýasy Türkmenistandaky şahamçasynyň üsti bilen işleýär. Bu kompaniýa degişli bäsleşik yglan etdi. Ol hem “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Bäsleşigiň belgisi: WZ-ZJCG-20210101-01

HSR synpy G nebit guýusy sementini satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin kompaniýanyň edarasyna ýüz tutmak bolar. Bildiriş çap edilenden soňra 15 günüň dowamynda gatnaşmak üçin resminamalary tabşyrmak bolar.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, blok В, 405-nji otag.

Tel: 445200 (9533), +99361998091.

Elektron poçta salgysy: ccdcttender@gmail.com.

 

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

 

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle