IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Çuansin buraw inženerçilik” kompaniýasy bäsleşik yglan edýär

Hytaýyň “CNPC” kompaniýasynyň ýanyndaky jogapkärçiligi çäkli «Çuansin buraw inženerçilik” kompaniýasy Türkmenistandaky şahamçasynyň üsti bilen işleýär. Bu kompaniýa degişli bäsleşik yglan etdi. Ol hem “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Bäsleşigiň belgisi: WZ-ZJCG-20210101-01

HSR synpy G nebit guýusy sementini satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin kompaniýanyň edarasyna ýüz tutmak bolar. Bildiriş çap edilenden soňra 15 günüň dowamynda gatnaşmak üçin resminamalary tabşyrmak bolar.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, blok В, 405-nji otag.

Tel: 445200 (9533), +99361998091.

Elektron poçta salgysy: ccdcttender@gmail.com.

 

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

 

 

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar