SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Covid-19” täsiri: guşlaryň 80 göterimi şäher merkezlerine gondy

Kanadanyň we ABŞ-nyň alymlary tarapyndan geçirilen seljermede, Covid-19 pandemiýasy wagtynda adam hereketiniň pes bolmagy guşlaryň özüni alyp barşyna täsir edendigi ýüze çykaryldy. Pandemiýa başlamazdan ozal, şäher merkeziniň golaýynda görülmedik guşlaryň görnüşleriň adamlaryň ýaşaýan ýerlerinde has köp görnüp başlandygyna göz ýetirildi.

Manitoba uniwersitetinden we Kornell Ornitologiýa barlaghanasyndan iki sany gözleg topary 2017-nji ýylyň martyndan 2020-nji ýylyň maý aýlary aralygynda 4,3 million guşuň maglumatlaryny gözden geçirdi. Netijede, pandemiýa döwründe guşlaryň 80 göterimi pandemiýadan öňki derejeler bilen deňeşdirilende şäherleriň, uly awtoulag ýollarynyň we howa menzilleriniň, esasan hem adamlaryň ýaşaýan ýerlerine 100 kilometre ýakynlaşanlygy ýüze çykdy.

Gözlegçiler, gözden geçirilen maglumatlaryň meýletinçileriň gözegçiliklerine esaslanýandygyny ýatladyp, pandemiýa wagtynda guşlara syn etmegiň köpelmeginiň hem maglumatlarda öz beýanyny tapyp biljekdigini aýtdy.

Türkmen-özbek ykdysady forumy: 13 ylalaşyk gazanyldy

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar