TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

COVID-19 pandemiýasy döwründe durnukly ykdysady ösüş

Onlaýn görnüşde bir tarapdan, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Merkezi bankynyň wekilleriniň hem-de beýleki tarapdan, Bütindünýä bankynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen maslahat СOVID-19 pandemiýasy döwründe kärhanalary goldamak babatda hökümet syýasatyna bagyşlandy.

Esasy halkara maliýe-bank düzümleri bilen hyzmatdaşlyk milli Liderimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ony toplumlaýyn sanly ulgama geçirmek boýunça amala aşyrylýan strategiýanyň netijesinde, bu köpýyllyk hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikler açylýar. Ykdysadyýetiň sanly ulgama geçirilmegi Türkmenistanyň häzirki zaman dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulyşmagyna ýardam edýär.

Wideoduşuşygyň gün tertibine СOVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmegiň çäreleriniň çäklerinde Ýewropada we Merkezi Aziýada kärhanalaryň durnuklylygyny pugtalandyrmak hem-de olara ýardam bermek meseleleri girizildi. Oňa gatnaşyjylara Bütindünýä bankynyň degişli tanyşdyryş çäresi hödürlenildi.

Pandemiýa garşy göreşmek we onuň netijelerini azaltmak hem-de aradan aýyrmak boýunça ädilýän ädimler işiň täze görnüşlerini we usullaryny gözlemek bilen utgaşdyrylmalydyr. Işiň şol usullary ähli döwletlere milli maliýe-ykdysady ulgamlaryň hem-de tutuş ählumumy ykdysadyýetiň işini kadaly ýagdaýda saklamaga mümkinçilik bermelidir.

Munuň üçin halkara bileleşiginde tagallalaryň ýokary derejesini üpjün etmek, özara gatnaşyklaryň täze usullaryny işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar. Sebit hem-de dünýä möçberinde ykdysady işiň häzirki we geljekki durnuklylygy hem köp babatda şuňa baglydyr.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda ählumumy çökgünligiň milli ykdysadyýete ýaramaz täsirine garşy durmak boýunça giň möçberli çäreleriň durmuşa geçirilýändigini bellemek gerek. Şolar milli ykdysadyýetiň bolup geçýän özgerişliklere uýgunlaşmagyny hem-de daşarky ýagdaýlar bilen şertlendirilen töwekgelçilikleriň azaldylmagyny üpjün edýär.

Pikir alyşmalaryň barşynda duşuşyga gatnaşyjylar özara peýdaly gatnaşyklaryň tejribesini dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtadylar. Munuň özi netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam eder.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

San­ly ul­ga­m has-da kämilleşdirilýär

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Teswirle