TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Covid-19” bilen kesellänler akyl kynçylyklaryny başdan geçirýär

ABŞ-da geçirilen gözleg, täze görnüşli korona wirusyna eýe bolan adamlaryň köpüsiniň diagnoz goýlandan soň akyl kynçylyklaryny dowam etdirýändiklerini ýüze çykardy.Gözleg, bu näsaglaryň ýat, köp seslenmek, pikirleniş tizligi we üns bermek ýaly akyl endikleri bilen baglanyşykly kynçylyklarynyň diagnozdan soň, 7 aýdan gowrak dowam edýändigini ýüze çykardy. Şeýle hem hassalarda iň köp duş gelýän meseläniň täze ýatlamalary döredip bilmezligi we köne ýatlamalary ýatlap bilmezligi nygtaldy.

Gözlegiň jogapkärleri, uzak möhletli akyl meseleleriniň näsaglaryň ýaşy we keseliň agyrlygy bilen baglanyşykly däldigini aýdyp, akyl başarnyklary synaglarynyň ýaşyna garamazdan “Covid-19” ideg standartynyň edilmelidigini öňe sürdüler.

Amerikan “NBC” kanaly bilen söhbetdeşlikde Demirgazyk-Günbatar Medisina Merkeziniň işgäri Dr. Igor Koralnik: “Gözlegleriň netijesi, bu ugurda görýän ýagdaýymyzy tassyklaýar. Akyl meseleleri “Covid-19” sebäpli keselhana ýerleşdirilenlerde hat-da keseli ýeňil geçirenlerde hem ýüze çykýar.” – diýip mälim etdi.

Koralnik bu meseläniň keseli ýeňil geçiren ýaşlarda näme üçin ýüze çykýandygyny we haçan gutuljakdygyny bilmeýändiklerini, ýöne käbir hassalaryň akyl näsaglyklary sebäpli özlerine ideg edip bilmeýändigini aýtdy.

 

Tüwi suwunyň bejeriş aýratynlyklary hakda bilýärsiňizmi?

 

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle