TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Covid-19-a garşy zerur serişdeler satyn alnar

«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan ykdsadyýetimize ýeňillikli karzlary çekmek boýunça halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Bütindünýä bankyndan Covid-19-a garşy hereket etmek taslamasy boýunça tizleşdirilen tertipde 20 million amerikan dollary möçberinde karz serişdelerini çekmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy mälim edildi.

Hasabaty diňläp, hormatly Prezidentimiz hödürlenen kararlara gol çekip, Halkara Täzeleniş we Ösüş bankyndan hem-de Bütindünýä banky toparyndan alnan serişdeleriň koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin zerur bolan abzallary, derman serişdelerini we lukmançylyk enjamlaryny, ýagny bu abzallar üçin reaktiwleri hem-de sanjym etmek üçin şprisler satyn almaga gönükdirilmelidigini belledi.

 

Gurban bayramy bellemek hakyndaky Permana gol çekildi

 

Ýene-de okaň

Türkiýe wizesi barada täze maglumat :mobil biometrika

Baş Redaktor

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

Teswirle