TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Çopantelpek çaýynyň peýdalary  

Rus dilinde (Ромашка) ady bilen tanalýan çopantelpek çaýy lezzetinden başga-da, bu çaý bedene dürli peýdalary berýän meşhur içgidir. Çopantelpegiň  güllerini ýygnamak we guratmak arkaly alnan bu çaý, kofein ýoklugy sebäpli gök ýa-da gara çaýyň alternatiwasy hökmünde sarp edilýär. Çopantelpek çaýynyň peýdalary, dürli antioksidantlary öz içine alýandygyndan gelip çykýar. Bu antioksidantlaryň käbiri dürli keselleriň, şol sanda ýürek keselleriniň we rak keseliniň töwekgelçiligini azaltmakda uly rol oýnaýar. Çopantelpek çaýynyň aşgazan-içege ulgamyna (iýmit siňdiriş ulgamyna) we uklamaga kömek edip biljek aýratynlyklary bar.

Çopantelpek  çaýy, ukynyň hilini ýokarlandyrýan özboluşly içgidir. Çopantelpek  çaýynyň bu häsiýeti gadymy lukmançylyk amallaryndan bäri bellidir. Papirosda ukusyzlygy azaldýan we ukyny ýokarlandyrýan beýniniň belli bir reseptorlary bilen baglanyşýan apigenin atly antioksidant bar. Apigenin dowamly ukusyzlyk üçin hem peýdaly hasaplanýar.

Barlaglara görä, 28 günüň dowamynda günde iki gezek 270 mg romaşka ekstrakty içenlere adamlaryň gijelerine 1/3 az oýanyp, ekstrakt içmediklere garanyňda 15 minut çalt uklaýandyklary anyklandy.

Bu barlaglaryň geljegi uly bolsa-da, çopantelpek çaýynyň uky täsiriniň derejesini kesgitlemek üçin has kliniki gözlegler zerurdyr. Şeýle-de bolsa, ýatmazdan ozal çopantelpek çaýyny içmek, uklamakda we aňsatlyk bilen oýanmakda kynçylyk çekýän adamlar tarapyndan synag edilmeli usuldyr.

 

Hojamyradow Jeýhun,

TOHU-nyň talyby

 

Konte “Inter” toparynyň tälimçiliginden gitdi

 

 

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle