TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«Citroën» elektrik togy arkaly işlär

Indi bir asyrdan gowrak wagt bäri, hereket edip gelýän Fransiýanyň bu iri awtoulag kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ulagy alyjylara hödürledi. Ynha, indi «Citroën» kysymly iki adama niýetlenen awtoulagy hem dünýäde elektrik togy bilen işleýänleriň arasynda ilkinjileriň hataryna saýlandy. Bilermenleriň bellemeklerine görä, rahat hem-de ähli gerekli enjamlar bilen üpjün edilen bu ulag syýahat etmek üçin amatly hasaplanýar. «Citroën» kompaniýasynyň bu önümi howany hem-de ekologiýany gorap saklamaga uly ýardam eder. Kompaniýa elektrik togy arkaly işleýän awtoulagyň bu görnüşini dünýäniň dürli künjeklerine ýaýratmagy maksat edinýär.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle