TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Chevrolet Silverado EV” tanyşdyryldy

“Chevrolet Silverado EV” “CES 2022” ýarmarkasynyň bir bölegi hökmünde özüni görkezdi. Ulag iň uly batareýa toplumy bilen 650 kilometre golaý aralygy wada berýär. Los Anjelesde geçirilýän “CES 2022” sergisi dowam edýärkä, awtoulag kompaniýalary geljekde täze modellerini mahabatlandyrýarlar. Bu markalaryň biri bolan “Chevrolet” köpden bäri garaşylýan elektrik alma modeli “Silverado EV”-ni görkezdi. “Silverado EV” başda “WT” we “RST” atly iki görnüşde hödürlener. Iki wersiýa goşa dwigateller bilen işleýän bolsa, “RST” wersiýasy “673 byegir” güýji we 1063 Nm tork öndürip biler. Model “Wide Open Watts’” görnüşine geçende, bary-ýogy 4,5 sekuntda 0-dan 100 kilometre çenli tizlenip biler. Ulag 11 dýuým sanly displeý bilen birlikde 17 dýuýmlyk multimediýa ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr. “GM” tarapyndan işlenip düzülen programma üpjünçiligini ulanyp, pick-up täzelenmeleri uzakdan alyp biler.

“Chevrolet Silverado” (GMC, GMC Sierra ady bilen) 1998-nji ýylyň 11-nji iýulynda öndürilip başlanan Amerikan awtoulag öndürijisi “Chevrolet” -iň nusgasydyr. Hatda öňki model, “C / K” modeli hem bu at bilen käbir bazarlarda satyldy.

“Chevy” täze elektrik awtoulagy bilen “F-150” ýyldyrymyna garşy dur. Ýokary derejeli “RST” modeli 664 at güýji we 10 000 funtlyk çekiş kuwwatyny hödürlär. “2024 Chevrolet Silverado EV” 2023-nji ýylda satuwa çykaryljak ähli elektrikli “pick-up”-dyr. Esasy “WT” bezegi üçin bahalar 40,000 dollar töweregi, doly ýüklenen RST modeli üçin 107,000 dollar aralygynda bolar. “Silverado EV” adaty “Silverado” bilen hiç hili bölek paýlaşmaýar.

2024-nji ýylda öndüriljek “Chevrolet Silverado EV” elektrik toguna gijä galyp biler, ýöne irki görnüşimizden garaşmaga mynasyp bolup görünýär. “Rivian”, “Ford”, “GMC” we “Tesla” diapazon, güýç üçin uly umytlary goýdy. Olara gabat gelmek üçin “Silverado EV” 400 mil aralyga, 664 at güýjüne çenli we 10 000 funt sterlinge çenli bahany hödürleýär.

“Silverado EV” adaty, gysga ýatakly “Silverado” bilen deň uzynlyga we beýiklige deňdir, ýöne iki ýük awtoulagynyň paýlaşýan ýeke-täk zady olaryň atlarynyň bir bölegi. “Silverado EV” hatda şol bir zawodda ýygnanmaýar. Muňa derek, “GMC Hummer EV”-iň aşaky bölekleriniň has dar görnüşinde guruldy. Diýmek, garaşsyz öň we yzky asma, öň we yzky elektrik hereketlendirijileri (Hummeriň üçüsine däl-de, ikisi bolsa-da) we takmynan 400 mil aralyga 200.0 kWt batareýa toplumy bar.

 

Türkiýede talyp haky bilen bilim : 2022

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle