TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Çekirtge ― Hytaý üçin täze howp

Hytaýyň oba hojalyk meýdanlaryna ýakynda çekirtgeleriň uly toparynyň hüjüm etmegine, başgaça aýtsak, çekirtge ýagmagyna garaşylýar. Häzir koronowirus bilen göreşýän Hytaý hökümeti bu ýagdaýyň oba hojalygyna ýetirip biljek zyýanyny mümkingadar derejä çenli azaltmagyň aladasynda.

Geçen ýyl çekirtgeler Afrikanyň birnäçe döwletiniň oba hojalygyna uly zyýan ýetiripdi. Häzir gündogar Aziýa döwletlerine hem şeýle howp abanýar. Esasan hem, çekirtgeleriň aglaba böleginiň Hytaýa aralaşmagyna garaşylýar.

Aslynda-da, çekirtge zerarly Hytaýda her ýyl 10 million gektara golaý ýerden garaşylan hasyly alyp bolanok. Şu ýyl bu howpdan aman-sag dynmak üçin ähli tagallalar edilýär. Bu işde tehnologiýa giňden peýdalanylar.

Bir çekirtge bir günde 120 kilometr aralygy geçip bilýär. Olaryň has uly süýrilerinde ýarym milliarda çenli çekirtge bolýar. Diňe şu maglumatlar hem olaryň oba hojalygyna nädereje zyýan getirip biljekdigine göz ýetirmek üçin ýeterlikdir.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Teswirle