TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

INTERAKTIW

San­ly ul­ga­m has-da kämilleşdirilýär

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly­myz­da ýur­du­myz­da uly üs­tün­lik­ler ga­za­nyl­ýar hem-de mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz has-da ös­dü­ril­ýär. Döw­re­bap ösü­şiň esa­sy ugur­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da dur­ýan yl­my-teh­ni­ki ugur­la­ryň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi, äh­li ul­gam­lar­da...

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barha rowaçlanýar.  «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem mähriban halkymyzyň, ata Watanymyzyň at-abraýyny dünýäde dabaralandyrýan...

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

26-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň guramagynda teleradioýaýlymlaryň döredijilik işgärleri bilen duşuşyk geçirildi. Oňa “Miras” teleradioýaýlymynyň gepleşikleri...

Ýaşlar – Watan daýanjy

Ajaýyp zamanamyzda beden we ruhy taýdan sagdyn, watansöýüji, zehinli ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmäge uly üns berilýär. Bu babatda halkymyzyň gadymdan gelýän asylly ýol-ýörelgeleri dowam etdirilip,...

Ulag-logistika – möhüm pudak

Häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysady we durmuş taýdan ösmeginiň möhüm şerti bolan köpugurly ulag düzümini döretmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

Ýunus Emre

Ata Watan Eserleri
Diwanlaryň ulusyny ýazan, älemleriň syryny açmaga çalyşan, dünýäniň , hat-da iki älemiň bir köprüsine göz ýetiren, halys inçe lirizmi bilen günümizi iň ajaýyp filosofy Ýunus...

Bütindünýä telewideniýe güni

Ata Watan Eserleri
21-nji noýabrda bütindünýä telewideniýa güni bellenildi. Bu baýramçylyk 1996-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan döredilipdi. Ol birinji Bütindünýä teleýaýlym forumyna bagyşlanyp esaslandyryldy. Bu...