TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Orazgül Apbasowa: gülki göwün ganaty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowany ilkinji gezek Aşgabat haly fabriginde işleýärkäm ýüzbe-ýüz gördüm. Kärdeşleri bilen «Ene» atly sahna oýny görkezmäge bardylar. Şol oýunda ol eltisi...

Halmämmet Kakabaýew: kino sungatynyň ägirdi

Ata Watan Eserleri
14-nji dekabr güni işde otyrdym. El telefonyma jaň geldi. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Teatr sungaty fakultetiniň «Kino we teleradio sungatlary» kafedrasynyň uly mugallymy, kinorežissýor Halmämmet...

Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy

Ata Watan Eserleri
Şahyr Geldi Bäşiýewiň döredijiligi hakynda söz açylanda ilki bilen onuň radionyň arhiwinde saklanýan ses ýazgylary ýadyma düşýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň:  «Adamyň bir mätäç...

Baýram Jütdiýew: Watan waspy senasy

Ata Watan Eserleri
Arada hal ýagdaýyny sorap, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Baýram Jütdiýewe jaň etdim. Ol saglyk-amanlyk soraşdy-da: — Jigim, 1958-nji ýylda «Edebiýat we sungat» gazetinde ilkinji goşgym çap...

Medeniýet bilen ykbaldaş ömür :Bägül Nurmyradowa

Baş Redaktor
 Men dünýäniň ýadynda galýan ynsan ömürleri barada pikire çümenimde, näme üçindir, “Ömür arabasy” atly liriki eserimden şeýle ýazgylar aňymda janlandy: “Dünýä   hiç tükenmez äpet bir...

Soň bir gün…  Kasym Nurbadow

Ata Watan Eserleri
        Şenbe güni gijara ýygnakdan çykyp öýe barýardym. — Şahyr Kasym Nurbadow ýogalaýypdyr-da, eşitdiňizmi? — diýip, ýolugra eşiden ajy habaryma birbada ynanjagymy-ynanmajagymy bilmedim....