Category : ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Sabyr Ataýewa: hakydada galan keşpler

Meşhur kino hem teatr artisti Sabyr Ataýewa döredijiligine aýratyn hormat goýýan artistlerimiň biri. Kiçiligimden ony döreden ajaýyp keşpleri bilen  teleýaýlym arkaly tanaýardym. Onuň surata düşen...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Atabaý Çarygulyýew: aýdymly ykbalyň kyssasy

Ata Watan Eserleri
Milli sungatymyzyň Hakdan berlen zehinleri sanardan kän.Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi, döwlet hem halkara derejesindäki bäsleşikleriň birnäçe gezek...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Fahriýa Aliýewa: sungata bagyşlanan ömür

Ata Watan Eserleri
Ussat artist Fahriýa Aliýewa bütin ömrüni diýen ýaly teatr sungatyna bagyş etdi. Ol 1955–nji ýylda «Türkmenistanyň at gazanan artisti», 1974-nji ýylda «Türkmenistanyň halk artisti» diýen...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Sungatyň goşa daragty : Suraý we Sona Myradowalar

Baş Redaktor
Milli kino hem teatr sungatymyzyň taryhynda yz goýan ussatlarymyz sanardan kän. Olaryň arasynda ýüzbe-ýüz görenlerimiz-de, diňe döreden kino hem sahna eserleriniň arhiw ýazgylarynyň üsti bilen...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

 Ilmyrat Bekmiýew:kino sungaty ömrüniň manysy

Ata Watan Eserleri
Durmuş hem zähmet tejribesi ýetik halypalardan öwrenere zat kän. Olar durşy bilen hazyna. Şonuň üçin boşrak wagt tapsam olary diňlemek adaty endigime öwrüldi. Başardygymdan olaryň...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Gapbar Hümmedow: kino sungatynyň halypasy

Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, kino sungatyny öwreniji Gapbar Hümmedow bilen söhbetdeş bolmak üçin, ýakynda onuň häzirki iş ýeri bolan Türkmen döwlet medeniýet institutyna bardyk....
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Kümüş Meläýewa: halypalary gören halypa

Ata Watan Eserleri
Ýakynda žurnalist Kümüş Meläýewalaryň öýlerine ýörite söhbetdeşlige bardym. Bu öýe öňem barypdym, ýöne ondan bäri 15 ýyl töweregi wagt geçipdir. Tüweleme, Kümüş gelnejäniň şol öňki...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Daňatar Hydyrow:kalby sazly halypa

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor Daňatar Hydyrow hakynda söz açylanda ilki bilen onuň şygryýet sungatynda öz ýoluny goýan şahyrymyz Gurbannazar Ezizowyň «Şadyýan gün» atly goşgusyna döreden...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Magtymguly Myşşyýew:«Ynanman, «könelýär söýgi» diýseler»

Ata Watan Eserleri
«Garrylar gerek», «Aý dogan çagy», «Gözleriň»… Ýazyjy, şahyr, Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly Myşşyýewiň «Ynanman, «Könelýär söýgi» diýseler» diýşi ýaly, onuň goşgularyna döredilen aýdymlara-da diňleýjileriň söýgüsiniň...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Gursagy gülküli Sary Garry

Arada ussat tüýdükçi Çaryýar Jumaýew: «Bir mahal «Edebiýat we sungat» gazetinde Sary Garryýew hakynda makala ýazypdyňyz, şo makalaňyz gazetiň haýsy ýyldaky sanyndady? Talyplarymyň biri Sary...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Gurbannazar Atakgaýew: garramadyk göwün

Arada wäşi artist Tagan Saryýewiň (Annam brigadyň) gyzy Gülnar: «Gurban dädem (Gurbannazar Atakgaýew) «Sen at ýylynda doglan» diýip, dürli görnüşli ösümlikleriň tohumyndan matanyň ýüzüne ýelimläp,...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Öwezgeldi Tekäýew: daglara siňen aýdymlar

Milli aýdym-saz sungatymyzda hiç haçan ýitmejek ýol goýan meşhur aýdymçy Öwezgeldi Tekäýewiň hoş owazly aýdymlary teleradioýaýlymlarda häli-şindi ýaňlanyp dur. Onuň täsin sahna ussatlygy, ezber sazandalygy...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Akmyrat Bäşimow: gülkiniň gerçegi

Ata Watan Eserleri
Döredijilik, sungat adamlarynyň köpüsiniň maşgala ojagyna söhbetdeşlige baramsoň, olaryň öý salgylary ýan depderçämde ýazylgy dur. Arada biriniň telefon belgisini gözläp otyrkam birden wäşi artist Akmyrat...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

“Ýakymly Ýatlamalar” sahypasy hereket edip başlady

Baş Redaktor
Sungat we edebiýat ulgamynyň meşhur wekilleri baradaky “ýakymly ýatlamalary” okyjylara ýetirýän täze sahypamyz bolan “Ýakymly Ýatlamalar” sahypasy hereket edip başlady. Esasan hem ýazyjy Akgül Saparowanyň...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Tagan Saryýew: «Annam brigatly» söhbet

Ata Watan Eserleri
Ýakynda meşhur wäşi artist Tagan Saryýewleriň maşgala ojagyna bardym. Bu öýde 2004-nji ýylda-da söhbetdeşlik taýýarlapdym. Şol gezek Tagan aganyň gyzy Gülnar bilen jaňlaşyp öý salgylaryny...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Juma Ýazmyradow : baran ýeri alaýazdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow maňa hemişe «doganjygym» diýip ýüzlenýärdi. Onuň bilen iň soňky gezek Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda sataşdym. Şol gün...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Orazgeldi Ylýasow: bilbil owazyň kyssasy

Ata Watan Eserleri
Bir mahal gyzyma: «Ejeň «Sygan» lakamly Türkmenistanyň halk bagşysy Orazgeldi Ylýasow hakynda gowy makala ýazypdyr. Gowy görüp diňleýän bagşym bolansoň, suratyny çekipdim. Meniň adymdan köp...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Orazgül Apbasowa: gülki göwün ganaty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowany ilkinji gezek Aşgabat haly fabriginde işleýärkäm ýüzbe-ýüz gördüm. Kärdeşleri bilen «Ene» atly sahna oýny görkezmäge bardylar. Şol oýunda ol eltisi...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Halmämmet Kakabaýew: kino sungatynyň ägirdi

Ata Watan Eserleri
14-nji dekabr güni işde otyrdym. El telefonyma jaň geldi. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Teatr sungaty fakultetiniň «Kino we teleradio sungatlary» kafedrasynyň uly mugallymy, kinorežissýor Halmämmet...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy

Ata Watan Eserleri
Şahyr Geldi Bäşiýewiň döredijiligi hakynda söz açylanda ilki bilen onuň radionyň arhiwinde saklanýan ses ýazgylary ýadyma düşýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň:  «Adamyň bir mätäç...