TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Gapbar Hümmedow: kino sungatynyň halypasy

Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, kino sungatyny öwreniji Gapbar Hümmedow bilen söhbetdeş bolmak üçin, ýakynda onuň häzirki iş ýeri bolan Türkmen döwlet medeniýet institutyna bardyk....

Kümüş Meläýewa: halypalary gören halypa

Ata Watan Eserleri
Ýakynda žurnalist Kümüş Meläýewalaryň öýlerine ýörite söhbetdeşlige bardym. Bu öýe öňem barypdym, ýöne ondan bäri 15 ýyl töweregi wagt geçipdir. Tüweleme, Kümüş gelnejäniň şol öňki...

Daňatar Hydyrow:kalby sazly halypa

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor Daňatar Hydyrow hakynda söz açylanda ilki bilen onuň şygryýet sungatynda öz ýoluny goýan şahyrymyz Gurbannazar Ezizowyň «Şadyýan gün» atly goşgusyna döreden...

Magtymguly Myşşyýew:«Ynanman, «könelýär söýgi» diýseler»

Ata Watan Eserleri
«Garrylar gerek», «Aý dogan çagy», «Gözleriň»… Ýazyjy, şahyr, Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly Myşşyýewiň «Ynanman, «Könelýär söýgi» diýseler» diýşi ýaly, onuň goşgularyna döredilen aýdymlara-da diňleýjileriň söýgüsiniň...

Gursagy gülküli Sary Garry

Arada ussat tüýdükçi Çaryýar Jumaýew: «Bir mahal «Edebiýat we sungat» gazetinde Sary Garryýew hakynda makala ýazypdyňyz, şo makalaňyz gazetiň haýsy ýyldaky sanyndady? Talyplarymyň biri Sary...

Gurbannazar Atakgaýew: garramadyk göwün

Arada wäşi artist Tagan Saryýewiň (Annam brigadyň) gyzy Gülnar: «Gurban dädem (Gurbannazar Atakgaýew) «Sen at ýylynda doglan» diýip, dürli görnüşli ösümlikleriň tohumyndan matanyň ýüzüne ýelimläp,...

Öwezgeldi Tekäýew: daglara siňen aýdymlar

Milli aýdym-saz sungatymyzda hiç haçan ýitmejek ýol goýan meşhur aýdymçy Öwezgeldi Tekäýewiň hoş owazly aýdymlary teleradioýaýlymlarda häli-şindi ýaňlanyp dur. Onuň täsin sahna ussatlygy, ezber sazandalygy...

Akmyrat Bäşimow: gülkiniň gerçegi

Ata Watan Eserleri
Döredijilik, sungat adamlarynyň köpüsiniň maşgala ojagyna söhbetdeşlige baramsoň, olaryň öý salgylary ýan depderçämde ýazylgy dur. Arada biriniň telefon belgisini gözläp otyrkam birden wäşi artist Akmyrat...

“Ýakymly Ýatlamalar” sahypasy hereket edip başlady

Baş Redaktor
Sungat we edebiýat ulgamynyň meşhur wekilleri baradaky “ýakymly ýatlamalary” okyjylara ýetirýän täze sahypamyz bolan “Ýakymly Ýatlamalar” sahypasy hereket edip başlady. Esasan hem ýazyjy Akgül Saparowanyň...

Tagan Saryýew: «Annam brigatly» söhbet

Ata Watan Eserleri
Ýakynda meşhur wäşi artist Tagan Saryýewleriň maşgala ojagyna bardym. Bu öýde 2004-nji ýylda-da söhbetdeşlik taýýarlapdym. Şol gezek Tagan aganyň gyzy Gülnar bilen jaňlaşyp öý salgylaryny...