TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Almaz Ýazberdiýew: öz käriniň ussady

Ata Watan Eserleri
Her gezek halypalar hakynda makala ýazanymda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyna baryp, ilki bilen olaryň bibliografik görkezijisini gözden geçirýärin. Şonda kitaphana işiniň hyzmaty hakynda...

Gurbangylyç Hydyrow: gülki hazynasy

Ata Watan Eserleri
Kitap tekjämde belli satirik ýazyjy Gurbangylyç Hydyrowyň «Salam alýan günüm däl», «Suw seňrikden aganda», «Ýedi ýürekli gassap» atly kitaplary bar. Her gezek bu kitaplara gözüm...

Hojadurdy Narlyýew: Watan hakda başlanan söhbet

  Arada režissýor gelinleriň biri şu wakany gürrüň berdi. Ol: — Ir wagt neberelerimizden agalarymyzyň biri harby gulluga alynýar. Onuň yzynda-da ýaş gelni bilen on sekiz...

Aşyrberdi Kürt diňe satiraçy ýazyjymydy?

Ata Watan Eserleri
Okyjylar köpçüligi ony satiraçy ýazyjy hökmünde tanaýar. Onuň ady, hakykatdanam, ile dolupdy. Aşyrberdi Kürt. Geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda metbugat serişdeleriniň soňky sahypalarynda şeýle at ýörgünlidi....

Durdy Saparow: hakyda ornan keşpler

Milli sungatymyzyň islendik ugrunda, döredijiligi bilen yz goýan ägirtler juda kän. Olar halkymyzyň guwanjy, buýsanjy. Türkmen kino sungatynda özüniň gaýtalanmaýan özboluşlylygy, wäşiligi bilen tanalýan meşhur...

Sabyr Ataýewa: hakydada galan keşpler

Meşhur kino hem teatr artisti Sabyr Ataýewa döredijiligine aýratyn hormat goýýan artistlerimiň biri. Kiçiligimden ony döreden ajaýyp keşpleri bilen  teleýaýlym arkaly tanaýardym. Onuň surata düşen...

Atabaý Çarygulyýew: aýdymly ykbalyň kyssasy

Ata Watan Eserleri
Milli sungatymyzyň Hakdan berlen zehinleri sanardan kän.Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi, döwlet hem halkara derejesindäki bäsleşikleriň birnäçe gezek...

Fahriýa Aliýewa: sungata bagyşlanan ömür

Ata Watan Eserleri
Ussat artist Fahriýa Aliýewa bütin ömrüni diýen ýaly teatr sungatyna bagyş etdi. Ol 1955–nji ýylda «Türkmenistanyň at gazanan artisti», 1974-nji ýylda «Türkmenistanyň halk artisti» diýen...

Sungatyň goşa daragty : Suraý we Sona Myradowalar

Baş Redaktor
Milli kino hem teatr sungatymyzyň taryhynda yz goýan ussatlarymyz sanardan kän. Olaryň arasynda ýüzbe-ýüz görenlerimiz-de, diňe döreden kino hem sahna eserleriniň arhiw ýazgylarynyň üsti bilen...

 Ilmyrat Bekmiýew:kino sungaty ömrüniň manysy

Ata Watan Eserleri
Durmuş hem zähmet tejribesi ýetik halypalardan öwrenere zat kän. Olar durşy bilen hazyna. Şonuň üçin boşrak wagt tapsam olary diňlemek adaty endigime öwrüldi. Başardygymdan olaryň...