TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Nazar Gullaýew: Teşnewiniň köptaraply zehini

Ata Watan Eserleri
Mahal-mahal beýik şahsyýetleriň döredijiligi hakynda oýlanýan. Haçan, kimden, nähili öwrenmeli diýen pikir kalbyma gozgalaň salýa. Belki, şonuň üçindir, olar köplenç düýşüme girýä. Gurban baýramynyň öň ...

Töre Annaberdiýew: göwünleri ýylgyrşa beslän ussat

Iki-üç ýyl dagy geçendir. Türkmen döwlet medeniýet institutyna baranymda talyplaryň taýýarlan sahna oýunlaryna tomaşa etdim. Şonda aýratyn zehinli talyplarda ünsüm eglendi. Gyzyklanyp sorasam olaryň biri...

Sabo Artykow: estrada sungatymyzyň ilkinji täzelikçisi

Halkymyzyň arasynda «Sabo Artykow» ady bilen tanalýan aýdymçy, sazanda Togrulbeg Artykowyň döredijiligi, durmuş yoly hakynda öwrenmek üçin ýakynda onuň maşgala ojagyna baryp, ýan ýoldaşy Orazgül ...

Saparmämmet Mollaniýazow:   Watan waspy — ylham ganaty

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri» Saparmämmet Mollaniýazowyň döredijiligi hakynda öňdenem gyzyklanýardym. Onuň teleýaýlymlardaky çykyşlaryny diňläniňde-de, meşhur sungat wekilleri barada düşüren dokumental filmlerine tomaşa edeniňde-de baý...

«General» ýazyjy

Hakydada galan ýatlamalar Ýazyjy Hudaýberdi Durdyýewde şeýle setirler bar: «Päliň-niýetiň gözel bolmak bolsa, kynam däldir. Bolarsyň. Ýekeje bir kyn ýeri ― hemişe özgeleri özüňden sähelçe...

Nesin — sen kim?

Ata Watan Eserleri
Türkmen okyjylarynyň arasynda Eziz Nesini tanamaýany ýokdur. Onuň adyny eşideniňden birhili mylaýym duýgulara gaplanyp, ýylgyranyňy duýman galýarsyň. Eýsem, Eziz Nesiniň eserleri, hakykatdanam, satira, ýumora ýugrulanmydy?...

Akmuhammet Aşyrow: saz yşgynda perwana

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri,  sazşynas  Akmuhammet Aşyrow agam  Aşyrberdi Kürt bilen gatnaşýardy.  Agam ýogalansoň,  onuň baryş-geliş saklan maşgala ojaklary bilen gatnaşyp başladyk. Akmuhammet aga ...

Ýagşymyrat Akyýew: ýagşy agaly ýatlamalar

Ata Watan Eserleri
 Türkmenistanyň halk artisti Ýagşymyrat Akyýew bilen ilkinji gezek söhbetdeşlik taýýarlamaly bolanymda ir bilen ýola düşdüm. Işgär gelinleriň biri: — Nirä? — diýip sorady. — Teatra....

Almaz Ýazberdiýew: öz käriniň ussady

Ata Watan Eserleri
Her gezek halypalar hakynda makala ýazanymda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyna baryp, ilki bilen olaryň bibliografik görkezijisini gözden geçirýärin. Şonda kitaphana işiniň hyzmaty hakynda...

Gurbangylyç Hydyrow: gülki hazynasy

Ata Watan Eserleri
Kitap tekjämde belli satirik ýazyjy Gurbangylyç Hydyrowyň «Salam alýan günüm däl», «Suw seňrikden aganda», «Ýedi ýürekli gassap» atly kitaplary bar. Her gezek bu kitaplara gözüm...