Category : ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Şamämmet Bäşimow : parahatlygy dünýä ýaýan aýdymlar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor, ussat sazanda, mahmal owazly ýerine ýetiriji Şamämmet Bäşimow hakynda söhbet açylanda, ilki bilen onuň özboluşly sahna ussatlygy bilen ýerine ýetirýän «Bäri...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Nazar Gullaýew: Teşnewiniň köptaraply zehini

Ata Watan Eserleri
Mahal-mahal beýik şahsyýetleriň döredijiligi hakynda oýlanýan. Haçan, kimden, nähili öwrenmeli diýen pikir kalbyma gozgalaň salýa. Belki, şonuň üçindir, olar köplenç düýşüme girýä. Gurban baýramynyň öň ...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Töre Annaberdiýew: göwünleri ýylgyrşa beslän ussat

Iki-üç ýyl dagy geçendir. Türkmen döwlet medeniýet institutyna baranymda talyplaryň taýýarlan sahna oýunlaryna tomaşa etdim. Şonda aýratyn zehinli talyplarda ünsüm eglendi. Gyzyklanyp sorasam olaryň biri...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Sabo Artykow: estrada sungatymyzyň ilkinji täzelikçisi

Halkymyzyň arasynda «Sabo Artykow» ady bilen tanalýan aýdymçy, sazanda Togrulbeg Artykowyň döredijiligi, durmuş yoly hakynda öwrenmek üçin ýakynda onuň maşgala ojagyna baryp, ýan ýoldaşy Orazgül ...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Saparmämmet Mollaniýazow:   Watan waspy — ylham ganaty

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri» Saparmämmet Mollaniýazowyň döredijiligi hakynda öňdenem gyzyklanýardym. Onuň teleýaýlymlardaky çykyşlaryny diňläniňde-de, meşhur sungat wekilleri barada düşüren dokumental filmlerine tomaşa edeniňde-de baý...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

«General» ýazyjy :Aşyr Nazarow

Ata Watan Eserleri
Hakydada galan ýatlamalar Ýazyjy Hudaýberdi Durdyýewde şeýle setirler bar: «Päliň-niýetiň gözel bolmak bolsa, kynam däldir. Bolarsyň. Ýekeje bir kyn ýeri ― hemişe özgeleri özüňden sähelçe...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Nesin — sen kim? :Eziz Nesin

Ata Watan Eserleri
Türkmen okyjylarynyň arasynda Eziz Nesini tanamaýany ýokdur. Onuň adyny eşideniňden birhili mylaýym duýgulara gaplanyp, ýylgyranyňy duýman galýarsyň. Eýsem, Eziz Nesiniň eserleri, hakykatdanam, satira, ýumora ýugrulanmydy?...