TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmen syýahatçylygyna bagyşlanan halkara maslahat

Paýtagtymyzdaky “Arçabil” myhmanhanasynda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçirildi. Forumyň işine halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň şu ugur...

Stambulyñ çigildem möwsümi

Stambula ýaz paslynyñ gelendigini buşlaýan çigildem möwsüminde, şäheriñ seýilgähleri we bossanlary müñ dürli öwüşginlere beslenýär. Aprel aýynda Stambul şäheriniñ ähli ýerlerinde al-elwan açylan çigildem güllerini...

Türkmenistanda täze saglyk merkezleri gurlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň köpugurly düzüminiň üstüni ýetirjek döwrebap lukmançylyk desgalarynyň birbada...

Daşary ýurda gitmek üçin biometriki pasport :Gerekli resminamalar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň raýatynyň biometrik maglumatly pasporty barada bize gelip gowuşýan birnäçe soraga jogap hökmünde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm)  sahypasyna ýerleşdirilen maglumaty okyjylarymyza ýetirýäris....

Aşgabatda halkara syýahatçylyk maslahaty geçiriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň 20 — 22-nji marty aralygynda ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahatyň...

Hytaýa syýahat :Ýolagçylar üçin möhüm maglumat

Baş Redaktor
Hytaý Halk Respublikasyna gitmegi meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanynda 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negatiw PCR testi we agyz-burun örtügi bolmalydyr. Bu barada “Türkmenistan”awiakompaniýasynyň web saýtynda...

Pekin, Almaty we Deli ugurlary boýunça biletleriň onlaýn satuwy başlady

Düýn we şu gün habar berşimiz ýaly, “Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara uçar gatnawlarynyň ugurlaryny giňeldýär. Ilkinji nobatda, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý, Russiýanyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan, Russiýanyň...