TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

Paýtagtyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Aşgabadyň tetarlarynda we Döwlet sirkinde bu hepdäniň dynç alyş günlerinde nähili sahna eserleri we tomaşalar görkeziler? Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetine salgylanyp, şulary habar...

Aktrisa Şirli Naýt aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Iki gezek Oskar baýragyna dalaşgär görkezilen “Emmi” we “Toni” baýraklaryny eýelän amerikaly aktrisa Şirli Naýt 83 ýaşynda aradan çykdy. “The Dark” (1960) we “Yaşlaryň süýji...

“Marveliň” täze lideri Brie Larson bolar

Häzirkizaman kinosynda agdyklyk edýän “Marvel” kinematiki äleminiň täze tapgyry üçin öňe sürlen talaplar goşuldy. Brie Larsonyň ýerine ýetiren kapitan “Marveliň” täze döwrüň lideri boljakdygy we...

23-nji aprelde Haluk Leventden paromda konsert

23-nji aprelde Türkiýe Respublikasynda Milli özygtyýarlylyk we çagalar güni bellenilip geçilýär. Şu ýyl bu baýramçylygyň 100 ýyllygynyň çäginde Haluk Levent İzmir aýlagynyň gämi duralgasynda konsert...

23-nji aprel Bütindünýä kitap gijesi

Dünýäniň belli bir künjeklerinde her ýylyň 23-nji aprelinde Bütindünýä kitap gijesi bellenilip geçilýär. Bu sene dünýäde kitap okamagy söýýänler üçin milli kitap baýramçylygydyr. Bütindünýä kitap...

Türkmenistanda medeniýet edaralary baryp görmek üçin açykdyr

Düýn  ÝUNESKO-nyň howandarlygynda dünýäniň iki ýüzden gowrak ýurdunyň medeniýet ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda onlaýn wideomaslahaty geçirildi, onuň dowamynda ählumumy pandemiýa şertlerinde medeniýet edaralaryna goldaw bermek boýunça...

Aşgabadyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde bu hepde

Aşgabadyň tomaşa merkezleri sungatyň muşdaklaryna öňümizdäki dynç alyş günlerinde-de täsirli çykyşlardyr eserleri hödürleýärler. «Edebiýat we sungat» gazetinde berlen bildirişe esaslanyp, paýtagtyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde...

Daşoguzdaky teatr täze eseri sahnalaşdyrmaga girişdi

Golaýda Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Gu wanç Baýmedowyň režissýorlyk etmeginde Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň «Sargyt» atly pýesasyny sahnalaşdyrmaga girişildi ―...