TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

23-nji aprel Bütindünýä kitap gijesi

Dünýäniň belli bir künjeklerinde her ýylyň 23-nji aprelinde Bütindünýä kitap gijesi bellenilip geçilýär. Bu sene dünýäde kitap okamagy söýýänler üçin milli kitap baýramçylygydyr. Bütindünýä kitap...

Türkmenistanda medeniýet edaralary baryp görmek üçin açykdyr

Düýn  ÝUNESKO-nyň howandarlygynda dünýäniň iki ýüzden gowrak ýurdunyň medeniýet ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda onlaýn wideomaslahaty geçirildi, onuň dowamynda ählumumy pandemiýa şertlerinde medeniýet edaralaryna goldaw bermek boýunça...

Aşgabadyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde bu hepde

Aşgabadyň tomaşa merkezleri sungatyň muşdaklaryna öňümizdäki dynç alyş günlerinde-de täsirli çykyşlardyr eserleri hödürleýärler. «Edebiýat we sungat» gazetinde berlen bildirişe esaslanyp, paýtagtyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde...

Daşoguzdaky teatr täze eseri sahnalaşdyrmaga girişdi

Golaýda Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Gu wanç Baýmedowyň režissýorlyk etmeginde Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň «Sargyt» atly pýesasyny sahnalaşdyrmaga girişildi ―...

15-nji aprel Bütindünýä sungat güni

Her ýylyň aprel aýynyň 15-ine dünýäniň dürli künjeklerinde Bütindünýä sungat güni ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. Onda ençeme döwletiň ýörite sungat ojaklarynda medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar. Bu...

Iñ meşhur aýdymlaryñ ilkinji 10-lygy saýlandy

Iñ meşhur aýdymlaryñ ilkinji 10-lygy saýlandy “BBC-nyñ” habar bermegine görä, soňky 20 ýylyñ iñ meşhur aýdymlary saýlanyldy. Olar: Farrel Wilýemsiñ ýerine ýetirmeginde “Happy” aýdymy birinji...

Täze filmiň temasy…

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň «Uzbekkino» milli agentligi ýurtda koronowirusyň peýda boluşy, onuň öňüni almak we bu kesele ýoluganlary bejermek bilen bagly işler hakynda film surata düşürmäge girişdi. Kinohronika...

Aşgabadyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Ata Watan Eserleri
Sungatyň muşdaklaryna paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda şu hepdäniň dynç alyş günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň şu günki ― 10-njy apreldäki...

Türkmen bedewi barada täze film surata düşürilýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­geple­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň Oguz han adyn­da­ky «Türk­menfilm» bir­le­şi­gi­niň dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «At­da wepa-da bar, sa­pa-da» at­ly ki­ta­byn­dan...