TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

“MTV Video Music Awards 2020” baýraklary

“MTV Video Music Awards 2020” atly aýdym-saz äleminiň iň gowy aýdymçylar saýlandy. Nýu-Ýorkda geçirilen bu dabara tomaşaçylar telewizorlardan we Internet üsti bilen tomaşa etdiler. Epidemiýa...

Golliwudda yz galdyran aktrisa – Anželina Joli

Hormatly okyjylar – biz sizi kino dünýäsiniň meşhur aktýorlary hem-de aktrisalary bilen yzygiderli tanyşdyrmagymyzy dowam etdirýäris. Ozal, Silwester Stallone, Morgan Friman, Jonni Depp, Çeki Çan...

Ekranlaryň gahrymany aradan çykdy

Çadwik Boseman hakykatdanam ekranlaryň ýyldyzydy. Boseman 2018-nji ýylda döredilen “Marvel” filminde “Gara pantera” rolunda Afrika şasy we super gahryman hökmünde baş keşbi janlandyrdy. Bu aktýor...

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemi jemlendi

Ýakynda paýtagtymyzyň «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Bäsleşik üç tapgyrda geçirildi. «Ýaň­lan, Diýarym!» döredijilik bäsleşigine paýtagtymyzdan we...

Açarbag bezeg şaýy

Baş Redaktor
Açarbag — ýüzi gadymy nusgalar bilen örtülen dörtburç, inedördül gapyrjak şekilli arassa kümüşden, ýüzüne altyn çaýylyp ýasalan owadan bezeg şaýydyr. Açarbag şaýy galyplanan, bölek-bölek kesilen...

Ata Atajanowyň ömri we döredijiligi

Ata Watan Eserleri
Türkmen edebiýatynyň mirasyndan Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri — şahyr, ýazyjy dramaturg Ata Atajanow (1922-1989) 1922-nji ýylyň 15-nji dekabrynda häzirki Mary etrabynyň ikinji Gökje obasynda...

BTS: olaryň her ädimi rekord

Koreýa Respublikasynyň meşhur BTS topary özüniň «Dinamit» atly aýdymy üçin işlenen täze sazly wideogörnüşlerini hödürledi. «YouTube»-de paýlaşylan bu şekillere sekiz sagadyň içinde 50 milliondan gowrak...

Jeki Çan – aktýor we aýdymçy

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar! Internet neşirimizde dünýä belli kino ussatlaryny tanyşdyryp gelýäris. Bu gezek iziň üçin dünýä belli, tanymal, kino sungatynyň däl, eýsem saz sungatyndan başy çykýan...

Morgan Frimen – Golliwudyň iň hormatlanýan aktýory

“Aktýor bolmak aňsat, şoňa öwrülmek kyn” – bu sözler “Şauşenkodan gaçyş”, “Ýedi”, “Million dollarlyk çaga” we başga-da köp kinolary bilen tanalýan hem-de Oskar baýragynyň eýesi...

Iň gowy Jeýms Bond

«Radio Times» atly hepdelik neşiri Jeýms Bonduň keşbini iň gowy ýerine ýetirne aktýor baradaky ses berlişigi geçirdi. Oňa 14 müňden gowrak adam gatnaşdy. Agent 007...