TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

Taryhy tapyndylar milli muzeýe tabşyryldy

Mälim bolşy ýaly, golaýda Aşgabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurulýan ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerasty kommunikasiýalar çekilen mahalynda, gurluşykçylar tarapyndan gadymy oturymly ýeriň yzlaryny ýüze çykaryldy. 2 metrden...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Baş Redaktor
Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar…...

Iň gowy 10 teleserial

Baş Redaktor
Daşary ýurt teleseriýallaryna tomaşa etmek isleýän, ýöne haýsy seriallary görmäge karar berip bilmeýän film muşdaklary üçin 10 sany teleseriallary siziň dykgatyňyza ýetirýäris! Iň gowy 10...

Aşgabatda däne ýa-da suwulygy saklamak üçin niýetlenen parfiýa humlary tapyldy

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Aşgabat şäheriniň gündogar böleginde gadymy döwre degişli küýzegärçilik önümleri ýüze çykarylandygy habar berildi. Bu çägi içgin öwrenmegiň netijesinde, Türkmenistanyň Taryhy we...

Türkmenistanda Wirtual muzeý işi ýola goýulýar

Baş Redaktor
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde medeniýet ulgamyny ösdürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda kesgitlenen...

Köp baýrakly tanymal aktýor

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň söýgüli okyjylary! Biz size daşary ýurt meşhur aktýorlaryny içgin tanyşdyrmagymyzy dowam edýäris. Biziň medeniýet bölümimiziň soňky sanynda dünýä belli aktrisa...

Ýatlamalar ýüreklerde halypa!

Baş Redaktor
Halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewi ýagşylykda ýatlap… Ýakyn-ýatlarymyzdan biri aramyzdan gidende köpümiziň serimizde Gurbannazar şahyryň “Adam ýaşap ýörende ýalan ýaly öljegi” diýen setiri gaýtalansa, köpümiziň...

30 ýyldan soňra täzeden ekrana dolanýar

Ata Watan Eserleri
Amerikaly režissýor Frensis Ford Koppola “Paramount” kino kompaniýasyndan “Çokunduran ata” atly meşhur filmiň üçünji bölümine üýtgetmeler girizmek babatda rugsat aldy. “Çokundyran ata” (1990 ý) filminiň...

Ýaşmak gelne ýaraşyk

Ata Watan Eserleri
Türki halklarda gyz çagalar terbiýelenenlerinde kakadan çekinmek, erkek adamlardan uzak durmak, olaryň işlerine garyşmazlyk ýaly edim-gylymlar öwredilýär. Bu soňlugy bilen olarda erkek adamlara bolan sylag-hormaty...

Iň köp diňlenen aýdymlar

Ata Watan Eserleri
Awgust aýy boýunça sanly aýdym-saz platformasynda daşary ýurtly aýdymçylarynyň iň köp diňlenen aýdymlarynyň sanawy yglan edildi. “Gremmi” baýragynyň eýesi Teýlor Swiftiň aýdymlary daşary ýurt albomlarynyň...