TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

15-nji aprel Bütindünýä sungat güni

Her ýylyň aprel aýynyň 15-ine dünýäniň dürli künjeklerinde Bütindünýä sungat güni ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. Onda ençeme döwletiň ýörite sungat ojaklarynda medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar. Bu...

Iñ meşhur aýdymlaryñ ilkinji 10-lygy saýlandy

Iñ meşhur aýdymlaryñ ilkinji 10-lygy saýlandy “BBC-nyñ” habar bermegine görä, soňky 20 ýylyñ iñ meşhur aýdymlary saýlanyldy. Olar: Farrel Wilýemsiñ ýerine ýetirmeginde “Happy” aýdymy birinji...

Täze filmiň temasy…

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň «Uzbekkino» milli agentligi ýurtda koronowirusyň peýda boluşy, onuň öňüni almak we bu kesele ýoluganlary bejermek bilen bagly işler hakynda film surata düşürmäge girişdi. Kinohronika...

Aşgabadyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Ata Watan Eserleri
Sungatyň muşdaklaryna paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda şu hepdäniň dynç alyş günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň şu günki ― 10-njy apreldäki...

Türkmen bedewi barada täze film surata düşürilýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­geple­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň Oguz han adyn­da­ky «Türk­menfilm» bir­le­şi­gi­niň dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «At­da wepa-da bar, sa­pa-da» at­ly ki­ta­byn­dan...

Soltan Abdülhamidiň suratlar ýygyndysy sanly ulgamda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Stambul uniwersiteti seýrek duş gelýän kitaplaryň saklanýan kitaphanasyndaky XIX asyryň 2-nji iň uly wizual ýygyndysy Soltan Abdülhamid Hanyň “Ýyldyz surat” ýygyndysyny sanly ulgamda hödürledi. Abdülhamid...

Türkmen bedewi barada täze film surata düşürilýär

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­geple­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň Oguz han adyn­da­ky «Türk­menfilm» bir­le­şi­gi­niň dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...

Alp Arslan teatrynda «Ak gämi» sahnalaşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmenistanyň at gazanan...