TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

Emmy baýragynda üýtgeşme

Ata Watan Eserleri
Halkara Telewideniýe akademiýasy, Emmy baýragy üçin iň gowy drama we iň gowy komediýa kategoriýalary boýunça şu ýyldan başlap her ýyl sekiz sany eseriň hödürlenjekdigini habar...

Oskar täzelikleri

Halkara Kinematografiýa baradaky komiteti we ylymlar akademiýasy, COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýatyrylan filmler we festiwallar üçin 2021-nji ýylyň 28-nji fewralynda geçiriljek 93-nji Oskar baýraklaryna üýtgeşmeler girizmegi...

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 12-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Kino sungatynyň ägirdine uly hormat

Türk kinosynyň ägirtleriniň biri bolan Kemal Sunalyň aradan çykanynyň 20 ýyllygynyň hatyrasyna pul çap edildi. Onda Ýewropanyň Merkezi banky tassyklamagy esasynda 5 müň sany ýewro...

Halkara kino festiwalyna hödürlenen filmler

14-nji iýunda başlajak Halkara migrasiýa film festiwalynda “çeper film” kategoriýasynda bäsleşjek filmler yglan edildi. Dünýä abraýly baýraklarynyň eýesi bolan režissýor Nuri Bilge Jeýlanyň emin agzasy...

Hindi kinosynyň uly ýitgisi

Bolliwudyň meşhur ýyldyzy Çiranjeewi Sarja 39 ýaşynda aradan çykdy. Hindistanda 20-den gowrak filmde çykyş eden we “Emma I love you” filmi bilen meşhurlyk gazanan Sarjanyň...

120 million dollarlyk eser

Norwegiýaly meşhur suratkeş Edward Munkuň «Gykylyk» atly eseri 120 million dollara satyldy. Bu eseriň eýesi hem meşhur şahsyýetleriň biridir. Ol Roman Abramowiçiň hut özi. Angliýanyň...

Neşiriň täze goşundysy okyjylara ýetirildi

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy okyjylara ýetirildi.Türkmenistanyň Prezidentimiziň milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe we sanly ulgama geçirmek, internetiň habarlar-täzelikler...

Kinoprokatynyň ýitgisi 6 milliard bolar

Häzirki wagtda ABŞ-da ençeme kinoteatrlar koronawirus ýokanjy sebäpli wagtlaýynça çäklendirildi. Emma muňa garamazdan ABŞ-nyň poçta ulgamy şu ýylda kinoprokatdan hökümete gelýän girdejiniň ýitgisini kesgitledi. Jorjiýa,...

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 5-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...