TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

“Amazon Prime”-dan gorkuly filmleriň sanawy

“Amazon Prime” öz tomaşaçylary üçin  has gowy akym hyzmatlaryndan biridir. Esasanam gorkuly filmi halaýanalr üçin Amazon Prime özüniň gorkuly filmlerini hödürleýär. Ine, olaryň iň gowy...

“Ganly Sport” filmi bilen adygan aktýor: Wan Damm

“Durmuşda iň möhüm zat, üýtgedip bilmeýän zatlaryňyzy kabul etmegi öwrenmekdir” Žan-Klod Wan Damm. Ýaşlyk ýyllary Žan-Klod Kamil Fransua Wan Warenberg – 1960-njy ýylda Brýussel şäheriniň...

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri görkezilen...

Golliwudyň meşhur zenan aktrisasy

Ata Watan Eserleri
  “Keşplere razy bolanymda, instinktiw hereket edýärin. Duýgurlyk meni hiç haçan aldamaýar. Men gaty impulsly” Juliýa Roberts, aktrisa. “Julia Fiona Roberts”  – 1967-nji ýylyň 28-nji...

“Cineworld” teatrlaryny ýapmaga taýýarlyk görýär

Dünýädäki ikinji uly kinoteatr zynjyry bolan “Cineworld” Angliýadaky we ABŞ-daky ähli kinoteatrlary wagtlaýyn ýapmakçy bolýar. “Cineworld” ABŞ-daky 536 Regal teatrynda we Angliýadaky 127 “Cineworld” we...

“IMDb”-den oktýabr aýy üçin filmler

Kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň hem-de dünýäniň ähli döwürleriniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan “IMDb”, oktýabr aýynda tomaşaçylar bilen duşuşjak...

Saç bejerijisinden dünýä belli ýyldyza öwrülmegi

Ata Watan Eserleri
Bermuda adasynda doglan Lena Heýdi 8 ýaşyndaka Angliýanyň Günbatar Ýorkşir şäheriniň Haddersfild şäherçesine göçüp gelýär. Çagalygyndaky arzuwy saç bejerijisi bolmakdy, emma Angliýanyň teatr okuwynyň aktýorçylyk...

Ýene bir gezek yza süýşürildi

Ata Watan Eserleri
Koronawirus pandemiýasynyň ýaýran döwründe dünýä derejesinde köp sanly filmleriň görkeziliş seneleri üýtgedildi ýa-da yza süýşürildi.  Netijede, “Bond” seriýanyň 25-nji filmi 2021-nji ýylyň 2-nji apreline süýşürildi....

Gigi Hadid we Zeýn Malik gyzjagazlaryny garşy aldylar

Ata Watan Eserleri
Aýdymçy Zeýn Malik we model Gigi Hadid resmi taýdan eje we kaka boldular. Malik jemgyýetçilik torundaky hasabyndan özüniň gyzjagazy bolandygyny mälim edip, “Biziň sagdyn we...

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň...