TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BILIM

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:«Açyk gapylar» güni

Ata Watan Eserleri
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň okuwa höwesli ýaşlaryny 2020-nji ýylyň 1-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar «Açyk gapylar» gününde...

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde 7-8-nji maýynda «Açyk gapylar» gününi geçirilýär

Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «Açyk gapylar» gününi geçirýär «Açyk gapylar» gününde...

Türkmen döwlet maliýe instituty «Açyk gapylar» güni geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen döwlet maliýe instituty 2020-nji ýylyň 4-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylary, harby bölümleriň esgerleri,...

23-nji aprel «Iňlis dili» güni

Hemmämiziň bilşimiz ýaly iňlis dili dünýäde giňden ýaýran dilleriň biridir. Şeýle hem ol birnäçe döwletleriň we halkara guramalaryň resmi dili hasaplanýar. Mundan başga-da dünýäniň ençeme...

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi okuw maksatnamasyna umumy orta ýa-da orta hünär bilimli (ýokary okuw mekdebinden...

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 29-njy aprelinde we 15-nji maýynda sagat 14:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin «Açyk gapylar» gününi...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaşlary 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda uniwersitetiň baş binasynda ýerleşýän mejlisler zalynda sagat...

Harby-deňiz institutyna okuwa girmäge isleg bildirýänleriň dykgatyna

Ata Watan Eserleri
2020 — 2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň...

Halkara Sanaw :Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini goşmak

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisininde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiziň ozal berlen tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara...

Türkmen alymlary ýokary çuňluga çydamly ştangaly nasosy oýlap tapdylar

«Türkmennebit» döwlet konserni boýunça soňky wagtlar ýokary çuňlukdaky guýular gazylyp, olardan önüm alynmaga başlandy ― diýip, «Balkan» gazeti habar berýär. Ştangaly nasoslaryň ulanyş çuňlugy 2500...