TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BILIM

Bize okamaga geliň

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji başlangyç hünär okuw mekdebi 2020-2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yg­lan edýär: Buhgalterçilik işi. Kompýuter toparyny sazlaýjy....

Gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär

Hä­zir­ki gün­ler­de ýur­du­my­zyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de 2020-2021-nji okuw ýy­ly üçin da­laş­gär­le­ri ka­bul et­me­giň gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär. Täze okuw ýy­ly­na gi­riş sy­nag­la­ry­nyň di­ňe bir...

Türkmenistanda giriş synaglary başlady

Türkmenabat şäheriniň bilim ojaklarynda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary başlady. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Girizilen özgertmelere laýyklykda, şu ýyl...

Bize okamaga geliň

№ 1-29-26-172 belgili ygtyýarnama Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýe» okuw merkezi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky ugurlar boýunça gysga möhletli (we hünär taýýarlygy)...

Ýokary Okuw mekdepleri : Kabul etmegiň möhleti uzadyldy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine  kabul etmek boýunça bellenen möhlet üýtgedildi. Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär...

KFU türkmen talyplarynyň sanyny köpelder

Kazanyň Federal uniwersiteti türkmenistanly talyplara dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleriniň diplomlary bilen deň derejedäki diplomy bermäge taýýar. «Biz uniwersitetimizde has köp türkmenistanly talyby görmek isleýäris» diýip, rektor...

Resminamalar welaýat merkezlerinde kabul ediler

Türkmen döwlet medeniýet institutyna, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen mili konserwatoriýasyna we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna dalaşgärleriň resminamalarynyň welaýat merkezlerindäki ýörite sungat mekdeplerinde kabul edilip başlanandygyny...

Şu ýyl Magtymguly adyndaky TDU-a 1682 talyp kabul ediler

Täze okuw ýylynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaşlar tölegsiz esasda 14 ugur, 29 hünär boýunça, tölegli esasda bolsa 14 ugur, 30 hünär boýunça bilim alarlar ― diýip,...

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Teleradio...

Mugalymlaryň awgust maslahaty 17-nji awgustda başlar

Ýaş nesli döwrebap terbiýelemek we olara ýokary hilli bilim bermek, döredijilik ukyplaryny ösdürmek, hünär öwretmek babatda durmuşa geçirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak, 2019 — 2020-nji...