Category : ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

“Arkadag şäheri-ylham gözbaşy”

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM “Arkadag şäheri-ylham gözbaşy” A-rkadag şäheri-ylham gözbaşy, R-uhumyzy galkyndyrdy göklere. K-öňülleriň , ömürleriň syrdaşy. A-kylly şäherim bürnüp aklyga, D-öwrebap tehnika bilen galkynyp,...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäherim bar

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY Arkadag şäherim bar Alyp Arkadag patasyn, hyýallary çyna öwrüp, Gurup mermerden binasyn, binýadyny çuñdan örüp, Ýaşanyña degýär Watan, ýürek galkar...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY   Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri   Ene Ýere gülýakadyr, keşdedir, Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri. Bagty çüwen türkmen bagty...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Buýsanç

Ata Watan Eserleri
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY                               Buýsanç Arkadagyň paýhasyndan bina bolan ajap şäher, Ak mermerden desgalaryň, göýä ki bir tämiz säher. Dünýä içre at-owazaň...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri – bagtyň säheri

Ata Watan Eserleri
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM Görüň, gül roýuny bezäpdir zerden, Säherleri aýdyň, gijesi dürden, Saňadyr yhlasym, bu yşgym her dem, Gül goýnuň jennetiň baky bahary, Arkadag...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri.

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM Arkadag şäheri. Arkadagyň yhlasyndan döredi, Arkadag şäheri-akylly şäher. Açylşynda başymyz gök diredi, Arkadag şäheri-akylly şäher.   Köpetdag deňinde gurulan şäher, Hakdan...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM Arkadag şäheri  Aklygy halkymyň kalbyna kybap, Howalasy — Köpetdagyň nusgasy. Synlamagam sogap, söýmegem sogap, Arkadagym — bu Binýadyň Ussasy.   Dünýäň...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY Arkadag  şäheri Gurýan ellerde gudrat bar, binalar şaýatdyr muňa, Eziz halka Hak medetkär, senalar şaýatdyr muňa, Hem dünýewi hem ylahy...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Milli Liderimiň Arkadag şähri

Dost-doganlyk golun gerýär çar ýana Baş egýäris Arkadagly Serdara Täze galkynyş bar ajap eyyamda Soňlanmajak söýgi hem ýyly mähri Milli Liderimiň Arkadag şähri   Köçeleri...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Gutly bolsun, täze şäher — Arkadag!  

Iki müň on dokuzyň dördünji marty, Taryhy kararyň namasyn ýazdy, Ýazyldy äleme eýýamyň bagty, Asyrlaryň bagty, heňňamyň bagty, Gutly bolsun, täze şäher — Arkadag!  ...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäherine

Ata Watan Eserleri
Uzak mesgenlerden görünýär boýuñ, Toýuñ owazyna aşykdyr dünýä. Türkmeniñ akylly şäherin gutlap, Teleýaýlymlarda joşupdyr dünýä.   “Arkadag” sözüni bütin jahanam, “Parahatlyk” diýip düşüner belki. Şoñ...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Kabul et, köňül kelamym!

Ata Watan Eserleri
Adyňdadyr abyraýyň agramy, Röwşen ýoluň ýedi yklyma ýaýrady, Kerem ýerleň ykbal üzre baýragy, Asman ýyldyzlarynyň hadysysyň sen. Dessanlara dönen tarypysyň sen. Aýdym bolup heňňama heň...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadagyň şäheri

Ata Watan Eserleri
Gülleýär, gül açýar gadymy Diýar, Asuda, abadan şamu-säheri. Göýä Aşgabadyň ekiz taýy deý, Lowurdaýar Arkadagyň şäheri.   Asman ýyldyzlarnyň ählijesini, Agşamlarna ýere ýazan ýalydyr. Gündizleri...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäherim

Ata Watan Eserleri
Binalaryň dünýä ýalkymyn saçýar, Arkadag şäherim, bagt şäherim. Myhmanlara giňden gujagyn açýar, Arkadag şäherim, bagt şäherim.   Görmäne göz gerek gözel görkiňi, Behişden alypsyň ajap...
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞYJEMGYÝET

“Arkadag şäheri – ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly tarapyndan “Arkadag şäheri- ylham gözbaşy”  ady bilen şygyr bäsleşigi  yglan edilýär. Bäsleşik türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen gurlan “Arkadag” şäheriniň birinji ...