TEHNOLOGIÝA

«Casper» kompýuter pudagynyň lideri boldy

Türkiýäniň tehnologiýa bilen bagly ýeke-täk baýraklaryň biri bolan «Tehnologiýa brendleri — Türkiýe» baýragynyň «Kompýuter kategoriýasynda» geçen ýylky ýaly bu ýyl hem «Casper» öňdebaryjylygy eýeläp, birinji orna mynasyp boldy. Bu bäsleşikde Türkiýäniň iň gowy markalary saýlandy. Bu sanaw 26 sany kategoriýa esasynda alnyp baryldy. Türkiýede umuman 12 welaýatda 1000 adamyň gatnaşmagynda geçirilen gözlegde, «Casper» kompýuter senagatynda iň güýçli marka diýlip yglan edildi.

«Casper» kompaniýasynyň Korporatiw we Aragatnaşyk işleri boýunça Direktory Ahmet Beliktaý: «Türkiýede ikinji gezek gurnalan bu baýrak programmasynda üstünlikli çykyş edip, öňdebaryjy marka hökmünde ikinji gezek saýlanandygymyza buýsanýarys. «Casper» kompaniýasynyň işgärleri mundan beýläkde sarp edijileri iň täze tehnologiýalar bilen üpjün etmek we ilkinji nobatda müşderileriň kanagatlylygyny saklamak biziň baş maksadymyz bolup durýar — diýip, öz çykyşynda belläp geçdi.

 

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny  ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny ulanyp bilerler. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.

Ýene-de okaň

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi