Çaganyň ösüşinde bäbeklik döwrüne häsiýetnama

Bilşimiz ýaly, çaganyň ösüşi, kemala gelşi hakynda dürli hili maglumatlar berilýär. Bu babatda beýik akyldar Magtymgulynyň pikirleri-de üns bererlikdir. Onuň «Nahana geldiň», «Joşa ýetdiň», «Ýaşynda», «Don gerek», «Jana ýetdiň», «Düşen günlerim» atly goşgularynda bir, bäş, on ýaşy öz içine alýan döwürler hem aýratynlykda häsiýetlendirilýär. Akyldaryň düşündirişine görä, çaga dünýä inen … Continue reading Çaganyň ösüşinde bäbeklik döwrüne häsiýetnama