TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça çagalary okuwa kabul edýär:

 1. Ýörite fortepiano. Bu hünär ugurlaryna çagalaryň okuwa girmekçi bolýan ýylynda mekdebe resminamalaryň kabul edilýän iň soňky gününe çenli 7 ýaşyny dolduran we 8, 9 ýaşan çagalar.
 2. Kirişli saz gurallary (skripka). Bu hünär ugurlaryna çagalaryň okuwa girmekçi bolýan ýylynda mekdebe resminamalaryň kabul edilýän iň soňky gününe çenli 7 ýaşyny dolduran we 8, 9 ýaşan çagalar.
 3. Halk saz gurallary (akkordeon). Bu hünär ugurlaryna çagalaryň okuwa girmekçi bolýan ýylynda mekdebe resminamalaryň kabul edilýän iň soňky gününe çenli 10 ýaşyny dolduran we 11, 12 ýaşan çagalar.
 4. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary (klarnet, fleýta, dep). Bu hünär ugurlaryna çagalaryň okuwa girmekçi bolýan ýylynda mekdebe resminamalaryň kabul edilýän iň soňky gününe çenli 10 ýaşyny dolduran we 11, 12 ýaşan çagalar.
 5. Milli saz gurallary (dutar). Bu hünär ugurlaryna çagalaryň okuwa girmekçi bolýan ýylynda mekdebe resminamalaryň kabul edilýän iň soňky gününe çenli 10 ýaşyny dolduran we 11, 12 ýaşan çagalar.
 6. Çeperçilik (nakgaş). Bu hünär ugurlaryna çagalaryň okuwa girmekçi bolýan ýylynda mekdebe resminamalaryň kabul edilýän iň soňky gününe çenli 12 ýaşyny dolduran we 13, 14 ýaşan çagalar.

Resminamalar 2020-nji ýylyň maý aýynyň 26-syndan iýun aýynyň 6-sy aralygynda kabul edilýär.

Giriş synaglary 2020-nji ýylyň iýun aýynyň 7-sinden 11-i aralygynda okuwa kabul edişlik synaglary geçirilýär.

Gerekli resminamalar:

 1. Mekdep direktorynyň adyna ýazylan arza.
 2. Okuwçynyň dogluş hakyndaky şahadatnamasynyň nusgasy.
 3. Okuwçynyň 3×4 ölçegdäki fotosuraty (6 sany).
 4. Okuwçynyň saglygy barada kepilnama.
 5. Okuwçynyň okaýan umumybilim berýän orta mekdebinden kepilnama we häsiýetnama.
 6. Çaganyň ata-enesiniň ýaşaýan ýerinden berlen kepilnama.
 7. Çaganyň ata-enesiniň işleýän ýerlerinden aýlyk haky barada berlen kepilnama.

Mekdebiň salgysy: Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrabynyň Bitaraplyk köçesiniň 2-nji jaýy. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgi. Telefon belgilerimiz: 60-46-60, 24-52-74.

Ýene-de okaň

Edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi belli boldy

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Teswirle