Çaga edebi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar nesilleriň eşretli durmuşda ýaşamagy,şadyýan,sagdyn ösmegi, döwrebap bilim-terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, ýurdumyza peýdaly adamlar bolup ýetişmegi üçin beýik işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda bolsa Hormatly Arkadagymyz uly işler alyp barýar.

Ähli zat edeplilikden,adamkärçilikden başlanýar. Ýurdumyzda çaga edebine örän uly üns berilýär. Hut şonuň üçin hem halkymyz: “Çaga eziz edebi ondan-da eziz” diýýär. Çagada edebiň ilkinji kemala gelýän ýeri maşgaladyr. Ene-atanyň baş maksady çagalaryny edepli-terbiýeli edip ýetişdirmekdir. Bilim dünýäsi bilen kämillige iterýän ýeri bolsa çagalar bagyndan we mekdepden başlanýar. Çaganyň ene-atasyndan alan terbiýesi onuň edebinde äşgär görünýär. Şeýlelikde, perzent dünýä gelenden soň onuň edepli-terbiýeli bolup ýetişmeginde ene-atanyň üstüne uly borç düşýär. Edepli,sowatly perzendi kemala getirmek üçin bolsa,ilki bilen şol häsiýetler ene-atanyň özünde bolmalydyr. Bu barada bolsa ata-babalarymyz:,,Ogul atadan görelde almasa,myhman almaz, gyz eneden görelde almasa,saçak ýazmaz.”diýip juda jaýdar belläp geçipdirler. Çaganyň edep-terbiýesinde babatda parhsyzlyga ýüz urmak dogry däldir. Çaganyň berýän her bir gürrüňine üns bermek,onuň bilen deň gürleşmek dogry hasaplanýar. Sebäbi käte uly-uly ýalňyşlyklar hem juda kiçijik säwliklerden döräp bilýändir.

Okap bilersiňiz  Böwürslen – peýdaly gyrymsy agaç

Häzirki wagtda hem Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjiligi bilen ýurduň geljegi bolan ýaş nesilleriň bilim-terbiýesine berýän ýokary ünsi netijesinde bu gün olara berilýän bilimiň hilini gowulandyrmak,ugurlaryny giňeltmek , mazmunyny çuňlaşdyrmak babatda hem uly işler bitirilýär. Bilimiň binýady berk tutulan ýurdumyzda mekdeplerde we çagalar baglarynda bilim almak üçin amatly şertleriň döredilmegi hem her bir ýaş nesliň ukyp başarnygyny artdyrmaga we ösdürmäge uly mümkinçilik berýär. Bu bolsa ýaş nesilleriň ylym bilimden paýynyň ýetmegi üçin uly goldaw bolup durýar.

 

Ogulşat HOJAMOWA,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş

 uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.

 

 Alsgeýmer keseline garşy göreşmek üçin derman tassyklandy

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda paýly gurluşyk işiniň hukuk esaslary

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar