TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Çabahar porty boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň wekilleriniň duşuşygy

Hindistanyň Mumbaý şäherinde “Merkezi Aziýa-Hindistan” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde Çabahar porty boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň ýokary wezipeli wekilleri derejesindäki isçi toparynyň birinji duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga Hindistanyň we Eýranyñ Daşary işler ministrleriniň orunbasarlary, Merkezi Aziýa döwletleriniň ulag ulgamynyñ wekilleri we Hindistandaky Ilçileri, BMG-niň Bütindünýä azyk maksatnamasy boýunça Owganystandaky wekili we Owganystanyň Mumbaýdaky baş konsuly gatnaşdylar.

Duşuşykda çykyş edenler Çabahar portunyň mümkinçiliklerini, onuň Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesiniň hem-de Aşgabat Ylalaşygynyň ähmiýetli bölegi bolup durýandygyny, Hindistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky söwda gatnaşyklary ösdürmekde, şeýle hem Owganystana ynsanperwer kömegini eltmekde aýratyn ornuny bellediler.

Türkmenistanyň Hindistandaky Ilçisi öz çykyşynda Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda ulag ulgamynda ýurdumyzda we halkara derejesinde alnyp barylýan işler we taslamalar barada giňişleýin maglumat berdi. Ýurdymyzyñ başlangyjy bilen ulag ulgamy boýunça geçirilen halkara maslahatlar we beýleki çäreler barada, şeýle hem olaryñ netijeleri boýunça kabul edilen BMG-nin Baş Assambleýasynyň kararnamalarynyň ähmiýetini belledi.

Mundan başga-da, duşuşuga gatnaşýan taraplar şu ýylyň maýynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Halkara ulag-űstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösűş-2023” atly halkara maslatynyñ we serginiň işine gatnaşmaga çagyryldy.

Duşuşygyň netijesi boýunça Bilelikdäki jarnama kabul edildi.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle