JEMGYÝET

 Buýsançnama

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM

 Buýsançnama

 

Ak güllerem senden alan ak reňkiniň gönezligin,

Bu gün dünýäň dillerinde şeýda boldy gözelligiň,

Gül goýnuňda ýaşamaklyk bagt çykmasy gözleglermiň,

Ümmülmez Älem giňligiň nazarynda sen, Arkadag

 

Arkadagyň yhlasyndan binýat bolan jan, Arkadag.

Gujagyňda jemlenipdir kaşaň täsin köşgi -eýwan,

Heňňamlardan bu pursatlar täze zaman, täze eýýam,

Özge ýere çalyşmaryn seni çyn ýürekden söýýän,

 

Zyban içre waspyň etsem tükenmez sözlem Arkadag

Arkadagyň yhlasyndan binýat bolan jan, Arkadag.

Joşgun berýär köňüllere tämiz aýdyň säherleriň,

Bütin jahan ýurtlarynda seresi sen şäherleriň,

 

Gözelligňe gözellik biýr gyş, güýz, tomus, baharlaryň,

Mekanyňa gelen haýran düşmüş uçmaha Arkadag

Arkadagyň yhlasyndan binýat bolan jan, Arkadag.

Al-ýaşyla bürenipdir çar künjegiň bagy-bossan,

 

Serhowuzly seýilgähleň ýazdy:r maňa ajap dessan,

“Öňe, öňe, diňe, öňe, jan Watanym Türkmenistan”,

Diýýän milli Lider bilen şöhrat -şanym sen, Arkadag

Arkadagyň yhlasyndan binýat bolan jan, Arkadag.

Şöhrat Myradow,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri

institutynyň koreý dili hünäriniň talyby.

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady