ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Buýsanç

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

 

                            Buýsanç

Arkadagyň paýhasyndan bina bolan ajap şäher,

Ak mermerden desgalaryň, göýä ki bir tämiz säher.

Dünýä içre at-owazaň ýaňlanyp, daglardan aşar,

Sen halkymyň buýsanjysyň, “ýaşyl” şäherim Arkadag!

Gözelligňe älem haýran, baky baharym Arkadag!

 

Ol gojaman Köpetdagyň eteginde dörän gudrat,

Akylly binalaň bary görülmedik täsin sungat.

Bu sapaly döwrümizden ertirlere kämil sowgat,

Adyň dillermizde dessan, bagtyň şäheri Arkadag!

Agzybir hem-de bagtyýar halkyň şäheri Arkadag!

 

Bütindünýä ykrar etdi, nusgalyk eserdigiňi,

Türki döwletleň içinde döretdiň bir ajap heňi.

Ginnesiň sanawynda hem mynasyp gördüler Seni,

Binýadyň berkden tutulan smart şäherim Arkadag!

Binagärlik merjenisiň, lagly-göwherim Arkadag!

 

Sport, saglyk desgalaryň hem-de bilim ojaklarňy,

Döwrebap ýaşaýyş jaýlar bezäp otyr gujagyňy.

Şanyňa toý tutdy ilim, giňden ýazyp saçagyny,

Diýarymyň guwanjysyň, döwrüň zynaty Arkadag!

Arzuwlaň hasyl mesgeni, goşa ganaty Arkadag!

 

Ömürleri nurlandyrýar täze Galkynyş eýýamy,

Ajap köşgi-eýwanlaryň Watanyň şöhraty-şany.

Adybir Arkadag desgam – bagtyýarlygyň beýany,

Bina boldy bu gün sende  müňläp ymarat Arkadag!

Gadym Oguzyň ýurduna beýik ybadat Arkadag!

 

Akhanyň telwas edip dur, uçaýyn diýip çarpaýa,

Kämil mekdep halkymyza meşhur seýis Aba Anna.

Saçly Dursun, Görogly beg hem watançy Anna aga,

Azadynyň eserleri, Sahynyň sazy Arkadag!

Ýaňlanyp dur sende ussat Şükrüň owazy Arkadag!

 

Gujagyňda jemlenipdir dünýäň täsinligniň bary,

Bäş müň ýyllyk taryhymdan ýol açdyň geljege sary.

Watan, bu gün ösüşlerňe şaýatdyr bütin Ýer şary!

Aziýaň parlak ýyldyzy, şöhraty halkyň  Arkadag!

Ýatladyp dur ak gunduzy, zamana ýalkym Arkadag!

 

Röwşen geljegiň şäheri, durşuň bilen täzeçillik,

Kemal tapdy gül goýnuňda “Jennet” mysaly gözellik.

Ýedi yklyma dolan adyň binalaryň deýin beýik,

Sen nowjuwan ýaşlygyň hem ýaşlaň şäheri Arkadag!

Gahryman Milli Lideriň kämil eseri Arkadag!

 

Tawus AKJAÝEWA,

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ýene-de okaň

“Arkadag şäheri-ylham gözbaşy”

Arkadag şäherim bar

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

Arkadag şäheri – bagtyň säheri

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheri.

Arkadag şäheri