JEMGYÝET

Bütindünýä Söwda Guramasy bilen Hyzmatdaşlyk Işjeňleşdirilýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy bilen Bütindünýä söwda guramasynyň hünärmenleri bilen onlaýn görnüşde iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BSG-niň hünärmenlerini ýurdumyzyň BSG-da synçy derejesini almagy üçin geçirilýän netijeli işler barada tanyşdyrdy.

Mundan başga-da 2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde we 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda geçirilen Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisleriň jemleri boýunça, ilkinji ädim hökmünde ýurdumyzyň bu guramanyň işine synçy derejesinde gatnaşmagy baradaky netijä gelnendigi we Türkmenistanyň ykdysady syýasaty we daşary söwda tertibi hakyndaky synyň taýýarlanandygy barada bellenildi.

BSG-niň wekilleri tarapyndan, bu alnyp barylýan işlerden hoşaldyklaryny nygtamak bilen bir hatarda, Türkmenistanyň bu guramada synçy derejesini almagy, Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň kämilleşmegine mümkinçilikleri döretjekdigi barada bellenilip geçildi.

Şeýle hem taraplar, Türkmenistanyň bu guramada synçy derejesini almak baradaky meselesiniň BSG-niň Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň gün tertibinde seljerilmekliginiň mümkiniçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri