JEMGYÝET

«Burger King» restoranynyň çagalara sowgady

«Burger King» restorany indiki duşenbe gününden başlap, çagalar üçin naharyny gündelik tölegsiz halka ýetirmekçi. Restoranyň hemme şahamçalarynda ýetginjek ýaşyndaky we ondan kiçi ýaşly çagalaryň ählisi günde iki wagtyna mugt naharlanyp bilerler. Bu döredilen mümkinçilik aprel aýynyň 6-syna çenli dowam eder. Bu möhletden soňra, 1 wagtyna tölegsiz nahar hyzmaty girizilmek meýilleşdirilýär. Bu restoranyň esasy maksady häzirki wagtda dünýäniň käbir meselelerini göz öňüne tutup, adamlara kömek etmekden ybarat bolup durýar.

Ýene-de okaň

Ýaşlara orta bilim hakyndaky şahadatnamalar gowşuryldy

Türkmenistanyň ýolbaşçylary Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Ýewro-2024: 21-nji iýundaky duşuşyklary

Ata Watan Eserleri

Bolgariýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Zimbabweniň parlament wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýada saparda boldy