TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Burger King» restoranynyň çagalara sowgady

«Burger King» restorany indiki duşenbe gününden başlap, çagalar üçin naharyny gündelik tölegsiz halka ýetirmekçi. Restoranyň hemme şahamçalarynda ýetginjek ýaşyndaky we ondan kiçi ýaşly çagalaryň ählisi günde iki wagtyna mugt naharlanyp bilerler. Bu döredilen mümkinçilik aprel aýynyň 6-syna çenli dowam eder. Bu möhletden soňra, 1 wagtyna tölegsiz nahar hyzmaty girizilmek meýilleşdirilýär. Bu restoranyň esasy maksady häzirki wagtda dünýäniň käbir meselelerini göz öňüne tutup, adamlara kömek etmekden ybarat bolup durýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Teswirle