TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Bulary bilmek gyzykly

  • Adam organizminde 1% suw ýetmezçilik etse, agyz boşlugy gurap başlaýar, 5% ýetmezçilik etse adam huşuny ýitirýär. Eger-de 10% ýetmezçilik etse, onda adamda ölüm howpy döräp biler.
  • Adam öýkeniniň çep tarapyna garaňda, sag tarapyndaky köp dem alýar.
  • Adam beýnisi ömrüniň ahyryna ýetende, 150 trillion bit maglumatlary özünde saklamaga ukyplydyr.
  • Adamyň kelleçanagy 22 sany süňkden ybaratdyr.
  • Adam dünýä inende beýni dokumalarynyň sany 14 million bolýar. Emma 25 ýaşdan geçenden soňra, ýaşy ulaldygyça gününe 100000 dokuma kemelýär.
  • Adamyň dişlerinde 99% kalsiý ýerleşýär.
  • Bir minudyň dowamynda erkekleriň ýüregi 70 gezek, aýallaryňky 78 gezek urýar.
  • Bütin ömrüniň dowamynda adamyň derisi 1000 gezek çalşyp bilýär.
  • Uly ýaşly adamlar günüň dowamynda 23 müň gezek dem alýar.

 

 

Taýýarlan: Myrat GARÝAGDYÝEW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle