DÜNÝÄ

Buhara şäheri Türk dünýäsiniň ýaşlar paýtagty boldy

Özbegistanyň Buhara şäherinde Türki döwletleriň guramasynyň (TDG) IV Ýaş liderler forumy başlady.

Forumyň ilkinji gününde TDG-niň Baş sekretary Bagdad Amreýew, “Baýkar tehnologiýa” ýolbaşçysy Selçuk Baýraktar, Türkiýaniň Ýaşlyk we sport ministriniň kömekçisi Halis Ýunus Ersöz, Özbegistanyň Ýaşlyk işleri agentliginiň (ÝIA) ýolbaşçysy Alyşir Sadullaýew, Buhara welaýatynyň häkimi Batyr Zaripow we beýleki ençeme kärhanalaryň işgärleri, ýaşlar çykyş etdi.

Şol gün Buhara welaýatynyň häkimi Zaripow, TDG-niň Baş sekretary Amreýew we ÝIA-nyň ýolbaşçysy Sadullaýew türk dünýäsinde 2022-nji ýyly “Ýaşlaryň oýlap tapyşlaryny goldamak ýyly” diýip atlandyrmak we Buhara şäherini TDG-niň Ýaşlar paýtagty diýip yglan etmek hakyndaky şertnamalara gol çekdiler.

 

 

Taryhda şu gün: 4-nji iýun

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi

Azerbaýjan bilen Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça hyzmatdaşlyk edýär

Russiýanyň iri şäherlerinden Türkmenistana uçar gatnawyny guramak teklip edildi

Ata Watan Eserleri

“Atletiko Madrid” topary Gazagystanda futbol akademiýasyny açýar

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy