TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

BTS MTV-niň birbada dört baýragyna mynasyp boldy

Koreýa Respublikasynyň BTS aýdym-saz topary «MTV European Music Awards 2020» baýraklarynyň dördüsine mynasyp boldy. Has takygy, topar «Iň gowy aýdym», «Iň gowy topar», «Iň gowy onlaýn konsert» we «Iň uly muşdaklar topary» ugurlary boýunça baýraklara mynasyp boldy.

Şeýle hem «Coldplay» sazandalar topary «Iň gowy rok topary», Ledi Gaga «Iň gowy aýdymçy», Heýli Uilýams bolsa «Iň gowy ýerine ýetiriji» ugurlary boýunça baýraklara mynasyp görüldi.

Koronowirus pandemiýasy sebäpli, bu ýyl baýraklary gowşuryş dabarasy onlaýn görnüşde geçirildi. Olara dalaşgärlerden eserler wideoýazgy görnüşinde kabul edildi. Deslapky maglumatlara görä, MTV-niň baýraklary öňümizdäki ýylda Wengriýada gowşurylar.

«MTV Europe» aýdym-saz teleýaýlymy tarapyndan döredilen baýraklar 1994-nji ýyldan bäri gowşurylyp gelinýär. Onuň ýeňijileri Internet arkaly berlen sesleriň esasynda saýlanylýar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle