TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Bütindünýä Saýýaralar kongresi geçirilýär

Häzirki günlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Tehas Ştatyna degişli Hýuston şäherinde kosmonawtika boýunça halkara guramanyň gurnamagynda «Saýýaralar kongresi» geçirilýär. Şu ýylky kongrese Ýer ýüzünde kosmonawtlaryň 130-dan gowragy gatnaşýar diýip, dünýä metbugatynda habar berilýär.

Bu gezekki kongres Aýa ynsan aýagynyň degmeginiň 50 ýyllyk ýubileýine bagyşlanýar. Saýýaralar kongresi bir hepde dowam eder. Onuň dowamynda kosmonawtikany mundan beýläk hem ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle