TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

BSSG: örtük – raýdaşlygyň nyşany

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) baş direktory Tedros Gebreyesus hemmelere ýanynda antiseptik götermäge we zerur bolan ýagdaýynda agyz-burun örtügini dakynmagy maslahat berdi. Ol agyz-burun örtüginiň wirusyň ýaýramagynyň öňüni almagyň serişdesi bolman, eýsem raýdaşlygyň nyşanydygyny belläp geçdi.

– Örtük dakynyň, howpsuz aralygy saklaň, köp adamly ýerlerden gaça duruň we elleriňizi ýygy-ýygydan ýuwuň. Şeýle etmek bilen özüňizi we başgalary gorarsyňyz – diýip, BSGG-niň baş direktory Tedros Gebreyesus mälim edýär.

Şeýle hem ol birnäçe sanjymyň häzirki wagtda üçünji kliniki synagynyň geçirilýändigini, bu ýokanjyň öňüni alyp biljek täsirli sanjymy alarys diýip umyt edýändigini belläp geçdi.

Tedros Gebreyesus, BSGG-niň bilermenler toparynyň Hytaýda işini tamamlandygyny aýtdy. Geçirilen işleriň netijesi, ýokançlygyň asyl çeşmesini kesgitlemek üçin möhüm bolup, mundan beýläk-de geçiriljek işleri üçin esas döreder. Bu maksat bilen BSGG-niň ýörite halkara topary döredildi. Oňa Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň hünärmenleri girer. Epidemiologiki ylmy-barlaglar Wuhanda başlar.

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle