JEMGYÝET

Bäsleşik :Terbiýe-düzgün-nyzamyň gözbaşy

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde serhetçi serkerdeleriň arasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Terbiýe – düzgün-nyzamyň gözbaşy» atly çeper-döredijilik bäsleşigi geçirilýär.

DÜZGÜNNAMASY:

I Umumy düzgünler

  1. Şu düzgünnama «Terbiýe – düzgün nyzamyň gözbaşy» atly çeper-döredijilik bäsleşiginiň maksatlaryny, wezipelerini, geçirmegiň tertibini we şertelrini kesgitleýär.
  2. Bäsleşigiň esasy maksady Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda şahsy düzüm bilen işleýän ähli derejedäki ofiserleriň arasynda hünär hem-de syýasy ynsanperwerlik taýýarlygyny ýokarlandyrmak şeýle hem terbiýeçilik işine ukyply, başarjaň, öz işine ussat ofiserleri we harby talyplary ýüze çykarmakdan ybaratdyr.
  3. Bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hatarynda gulluk edýän ähli derejedäki ofiserler gatnaşyp bilerler.

II Bäsleşigiň geçiş tertibi

Bäsleşik iki tapgyrdan ybarat.  1-nji tapgyry Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmelerinde, harby bölümlerde we harby bölümçelerinde 2019-njy ýylyň aprel aýynyň dowamynda geçirilip, jemlenilmeli. 2-nji tapgyr 2019-njy ýylyň maý aýynyň 1 – 15-i aralygynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Aşgabat serhet birikmesiniň çäginde geçirilip, oňa Türkmenistanyň Döwlet serthet gullugynyň Merkezi edarasynyň terbiýeçilik işleri bölüminiň ofiserlerinden we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň wekillerinden, bilim hem-de döredijilik işgärlerinden düzülen topar eminlik eder.

III Bäsleşigiň şertleri

Bäsleşik şu aşakdaky 4 şert boýunça geçirilýär:

– iň gowy ynsanperwerlik depderiniň awtory;

– iň gowy terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat çäresini guraýjy;

– iň gowy ynsanperwerlik taýýarlygyndan okuw sapagyny guraýjy;

– iň gowy döredijilik işiniň awtory.

Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda üç baýrakly orun, şeýle hem umumy bäsleşigiň netijesi boýunça aýratyntapawutlanan harby gullukça (topara) baş baýrak bellenilýär. Şeýle-de bäsleşige işjeň gatnaşan harby gullukçylar höweslendiriji baýraklar bilen sylaglanar. Bäsleşigiň ýeňijileri we işjeň gatnaşan harby gullukçylary Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy:

39-53-43, 39-53-45, 39-53-54.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi:

«Nesil» gazetiniň redaksiýasy:  39 95 26

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär